నినాదాలు

దాసరి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు - 9493033534

నినాదాలు నినాదాలు!

ఎటుచూసినా నినాదాలు

దిక్కుతెలియక పరుగులెత్తే

కాందిశీకుల నినాదాలు

పిన్నపెద్దల ఘెరమైన

ఆవేశపు నినాదాలు

భూనభోంతరాళములో

ప్రతిధ్వనించిన భీతిగొలుపు నినాదాలు

మర తుపాకుల, మరఫిరంగుల

తాకిడులకు తాళలేక

దుశ్చర్యలను ఖండిస్తూ

బాధపడే శాంతిదూతల

ఎదను చీల్చి ఉబికి వచ్చు

అవేఅవే నినాదాలు!

తారతమ్యం లేనిదుష్టుల

ఆగడాలు అరికడుతూ

ఎదురు నిలిచి పోరుసలిపే

సోనార్బంగ్లా ప్రజల నినాదాలు !

ఎటుచూసినా జై బంగ్లా నినాదాలు

ఎటుచూసినా జై స్వతంత్ర నినాదాలు

మారణహోమ జ్వాలలు

మింటికెగసి కాల్చివేయ

పరదేశాలకు తరలివచ్చి - తలదాచుకుని

స్వాతంత్య్రం కోసం మాత్రం

తలయెత్తి నిలిచే - కాందిశీకుల నినాదాలు

శతవ ద్ధుల- సతీమతల్లుల

స్వాతంత్య్రపు నినాదాలు

నినాదాలు! నినాదాలు!