జ్ఞాపకాలు

- శ్రీదేవి సురేష్‌ కుసుమంచి

7032760484

అవి ఏ పుట్ట తేనేతో

లిఖించబడిన జ్ఞాపకాలో గాని

నా మనసున తడిమినప్పుడల్లా

నా కష్టాలు స్పృష్టించిన కన్నీళ్ళు

క్షణములో ...

చల్లగాలికి ఆరిన స్వేదంలా

మాయమైపోతాయి.,

బహుశ అవి నవనీతంలా

కరిగిపోయే

నా బాల్యపు జ్ఞాపకాలనుకుంటాను!

ప్రకృతి ఎంత చమత్కారో గాని

కనురెప్పల సయ్యాటలతోనే

గతాన్ని నెమరేయిస్తుంది!

నిజంగా ఆ బాల్యపు

గురుతులు నేటికి

నా మనసును తాకినప్పుడల్లా

మాయమర్మమెరగెని

ఓ అద్భుతలోకంలో

ఓ స్వేచ్ఛావిహాంగాన్నై ఎగిరినట్టునిపిస్తుంది!

 

కాని నేటి తరానికి

ఆ గురుతులు అన్నీ

ఆధునికరణానికి

బంధీ అయి...

మనసుని తాకని

యంత్రముద్రలై

ఆ క్షణానే డిలీట్‌

అవుతున్నట్టున్నాయి

విలువలు మరుపుతో!