ప్రజా గజళ్ళు.

కవిత

- సిరా - 9866087700

కుత్తుక కోసిన రాచ కత్తికి  రాగి రేకున కీర్తి కయిత

కుప్పతొట్టి విస్తరంట్లకు కుమ్ములాటలు గనదు చరిత.

 

ప్రజల రాజ్య రక్షణ కొరకు ఓటు బాసికం అందరి నుదుట

ఎన్నిక బరిలొ నిలవడానికి డబ్బు దొంతుల బరువు అర్హత.

తొంభై శాతం వ్యతిరేకించి తొమ్మిది శాతం ఓట్లు చిక్కినా

గెలుపుగాని గెలుపు పూన్చిన కొయ్య గుర్రపు రధము ప్రభుత.

 

పున్నెం మూటలు తొక్కిసలాటల నలిగి జచ్చిన మత్తున వుంచి

ప్రజల వుసురు పఱకగ తూచె పరకామణుల చేతిల భవిత.

రాజ్యాంగ సంస్థల మూపున యెక్కి సవారి చేస్తు నల్ల ధనము

సహజ న్యాయం దరిదాపులకు చేరలేని సామాన్య జనత.

 

గాలి యమ్మకం సంత గట్టున దోపిడి గణముల చీకటి వ్యూహం

హక్కుల సాధన సమర రంగమున విగత జీవులై యువత.

ఒక్క పాలు ప్రజల చేతిలో తొంభై పాళ్ల దేశ సంపద

తక్కిన దాంట్లొ బతుకుదుమన్నా బీదాబిక్కికి బలము కొరత.

 

అవకాశాలు అంది రాక అవకతవకలను ప్రశ్నిస్తె

చుట్టుముట్టి యలంకరింతురు ఉగ్రవాది యను బిళ్ళ యరత.

లోచెద బట్టిన చెట్టును బోలి పంచపాళిలో ప్రజల పాలన

కొత్త కుదుపు వచ్చిన గాని  'సిరా' సాధ్యమౌనె సమత.