గాయాల దండయాత్ర

కవిత
- వల్లభాపురం జనార్దన9440163687


ముట్టడి - దాడి - ముట్టడి -దాడి
జీవితం చుట్టూ
ఆలోచనల చుట్టూ
బతుకుచుట్టూ
స్వేచ్ఛ గొంతుచుట్టూ
గాయాల ముట్టడి-దండయాత్ర
రెక్కలు తెగి పడడం
కండలూడి పడడం
కీళ్లు విరగడం
కాళ్ళు విరగడం
చీకటి కీకారణ్య ముట్టడి
తడి ఆరకముందే తగులుతున్న కొత్తగాయం
పటుత్వాన్నీ - మానసిక బలాన్నీ
నిరోధక శక్తినీ - ధ్యేయాన్నీ
నిప్పుల కుంపట్లోకి దొబ్బుతున్నది
తగులుతున్న గాయాలు ఊపిరాపేస్తుంటే
మానువట్టుతున్న గాయాలు
ప్రాణం మీద తీపికి
పహరా కాస్తూనే
ఎదురుదాడికి సిద్ధమౌతున్నవి
జీవితం తుఫాను తాకిడికి విరిగిన చెట్టు
అగాధంలోకి పడిపోతున్న శిఖరం
పడిలేస్తున్న కెరటం
సామాజిక భద్రత
మానసిక సమర్థత
చైతన్య సంజీవని దొరకక
ఒయాసిస్సును పోగొట్టుకుంటున్న ఎడారి
అయినా జీవితం
మలాములు
పూసుకొని
కొత్తరక్తాన్ని నింపుకుంటూ
దౌష్ఠ్యపు గుండెకు రక్త సరఫరా ఆపేస్తూ
వరద తర్వాత శిరసెత్తిన
గరిక పోచలా సగర్వంగా
పతాకై ఎగురుతుంది