గాయం

యామినీ దేవి కోడె
83094 20900
రాత్రికీ పగటికీ మధ్య లెక్కకట్టలేని సెకన్లముల్లు ఆమె
కాళ్ళకి చక్రాలే తొడుక్కుందో
చేతులవెంట మరికొన్ని చేతుల్ని అతుక్కుందో..
రేపటి ప్రణాళికకో అందరి సావకాశానికో
నిద్రలోనూ పనుల్ని కలగంటుంది
తనని మాత్రమే తాను మరుస్తుంది.
అందరూ ఆమెను విస్మరిస్తారు.
సరిపుచ్చుకోవడం, తనని తాను సర్దుకోవడం తెల్సిన
నవనీత హృదయం ఆమె!

వచనం లేని నిర్వచనాలెన్నో జ్ఞాపకాల చేసంచిలో దాచి
నవ్వుల్లో వెన్నెల్లు కురిపిస్తుంది
చుట్టూ పచ్చటి ఒయాసిస్సుని పోలిన మనుషులుంటారు
తీరా చూస్తే మనసులన్నీ ఎండమావులుగా మిగిలుంటాయి

తాను నీరవగీతం ఆలపిస్తుంది
వినడం తెలియని శ్రోతలు మరింత శూన్యంలోకి విసిరేస్తారు

ఖాళీతనంలోంచి పుట్టుకొచ్చిన విచ్ఛిన్న రాగాల్ని
అనురాగంగా మలచి చేరదీయడం ఆమెకే చెల్లు
వేకువజాము కల, వెన్నెలతీరపు దాహం
రెండూ తాను మరచిపోతుంది
దిగంతాల మీద అస్పష్టపు దృశ్యాలన్నీ
తన కలలతీరపు దరికి చేర్చవు
దేహంమీద గాయం మానుతుంది
హృదిగాయానికి మందుండదు
రెండు కుటుంబాలమధ్య ఏ ఇల్లూ తనదనిపించదు
ఏ బడీ నేర్పని పాఠం కాలం నేర్పాక
తనకు తానుండి తీరాలని ఆమెకు అర్ధమవుతుంది
హృదిగాయం నెమ్మదిస్తుంది ...