నింగి అంత ఎత్తుకు ఎదిగినవాడు

వి. పోతన్న
వాస్తవికత వేమన కవితకు గంధం అద్దింది. ఆ గంధం వేమన కవితా వస్తువంతా విస్తరించి, సజీవ సత్యమై గుబాళించింది. సామాజిక దృష్టిలో, కవితా సృష్టిలో నింగి అంత ఎత్తుకు ఎదిగినవాడు వేమన.

వేల సంఖ్యలో ఉన్న వేమన పద్యాలలో దేన్ని పలకరించినా స్థూలంగా 'రెండు' మాటలే చెబుతుంది- 1. సమభావం. 2. సామ్యవాదం. ఆ భావం, ఆ వాదం జాతిపురోభివృద్ధికి ఆధారంగా కనిపిస్తుంది. హెచ్చు తగ్గుల సమాజాన్ని సమభావంతో 'సదను' చేసీ; ఎత్తు జిత్తుల పైఎత్తుల మనస్తత్వాలను రూపుమాపీ, ప్రగతివాదంతో సాగిపోవాలని వేమన పద్యాలు చెబుతాయి. వేమన పద్యాలు చదివితే చిత్రకారుడైతే ఆ భావచిత్రం కనిపిస్తుంది. ఒక శిల్పాచార్యుడైతే ఒక శిల్పం కనిపిస్తుంది. కవైతే సాహిత్యం కనిపిస్తుంది. గాన కళాకారుడైతే ఒక అద్భుతమైనటువంటి వీణానాదం వినిపిస్తుంది.