ఎరుకలం

కవిత 
- గిరిప్రసాద్‌ చెలమల్లు9493388201


ఔను
అడవి మా పుట్టిల్లు
మాకూ మైదానానికి పడదు

మేమల్లుకు పోయింది అడవి తీగలతో
వేట మా జీవనాధారం
వెదురుని వంచిందే మేము
విల్లు సష్ఠికర్తలం మేము
ఎక్కుపెడితే పడాల్సిందే ఏదైనా
మా పొట్ట నిండేదే
మా బతుకుపై ఆంక్షల వెల్లువతో
మైదానాలకి తరిమిన తెల్లోళ్లు

మాపై దొంగల రాజముద్ర
యాడ దొమ్మి జరిగినా మాపై రచ్చ
కీలుకీలు ఇరగగొట్టు
మా అంటరాని దేహాలు రాసక్రీడల ప్రయోగశాలలు
మా పేటల్లో పెనుగులాటల వర్షం నిత్యం

మా భాష లిపి లేకున్నా
మా నాలుకలపై కురవంజి నత్యం
మా దువ్వెనలు ఈర్పెనలు మీ తలలు దువ్వుతుండ
మా పందుల వార్లు తిని బలిసిన మెదళ్లు
మా సంస్కతిపై విధ్వంస గీతా రచన
మా ఆడాళ్ళ అంగాంగ వర్ణనలో ఛందస్సులు
తప్తి చెందే రసికవులు
మా వెతలు వెలికి తేలేని కుకవులు

నాడు అటవీ రక్షణ మా చేతుల్లో
నేడు అటవీ భక్షణ మీ పంజాల్లో
నిక్షేపాల గూడు చెదిరి పోయే
మా బతుకుల కాష్ఠాల్లో చలికాగుతుండే
జాతి రక్షణలో మేమే నయం కాదంటారా!
మేం ఎరుకలం!!!