మళ్లీ ఒక సారి

- ఈతకోట  సుబ్బారావు
9440529785

మళ్లీ ఒకసారి
మనిషి కొమ్ములు తెగిపోయి
కోరలు రాలిపోయి
మనిషి మనిషిగా మారటం
చూడాలని ఉంది.
మళ్లీ ఒకసారి
బేషజాలు వదిలేసి
అహంభావాన్ని పాదాల కింద నలిపేసి మనిషితో
మనిషిగా మాట్లాడటం ఉంది వినాలని ఉంది.
గర్వం అణిగి పోయి
పొగరు సద్దు మణిగి పోయి
వినయగీతం పల్లవించి
మనిషి మనిషిని పలకరిస్తే
ఆలకించి తరించాలని  ఉంది.
మిద్దెలు మేడలు అడ్డుగోడల
మొదలంటూ కూలిపోయి
కులాలు మతాలు నలుపు తెలుపు జాతులు సమూలంగా  తుడిచిపెట్టుకు పోయి
సమయ నదిలో తలారా స్నానం చేసి పరిపూర్ణ మనిషిగా నడిచి వస్తుంటే  కన్నుల్లో పాలపుంతల కాంతి నింపుకొని మనసారా చూడాలని ఉంది.