అక్షర తాండవం

కవిత

- లిఖిత - 94407 97725     

     

కొన్ని అనుభవాలు

ప్రచండ తుఫాను రేపి

నా కళ్ళల్లో వరదలు తెస్తున్నాయి

కొన్ని కరకు గాయాలు

కాలం మందు పూసినా

చుట్టూ చేరిన ఆక్షేపణల ఈగలు

పొడిచి పీలుస్తున్నపుడల్లా

సలపర పెడుతున్నాయి

నాలో నేను తవ్వుకున్నపుడు

కొన్ని క్షణికావేశపు శిలలు

ఆటంకపరుస్తూ

ఆలోచనా కరాలకు సంకెళ్ళేస్తున్నాయి

 

కొన్ని పుల్లలు ఏరి గూడల్లుదామని

ఆశించిన మంచితనపు పిట్టలు

రాబందుల కళ్ళల్లోపడి

మౌన సరస్సులో

దుఃఖపు నీళ్ళు తాగుతున్నాయి

 

కొన్ని నిశ్శబ్ద శకలాలను

ఏరుతున్నపుడల్లా

అవాంఛిత ఆలోచనలు

మెదడుచుట్టూ సమస్యల సైనికులై

పహారా కాస్తున్నాయి

 

అనుభవాలను నలిపినలిపి

గట్టిగా అదిమి తీసిన సిరాచుక్కలతో

నింపిన నా కలం అక్షరగజ్జె కట్టి

కవన తాండవం చేస్తోంది.