రచనా సూత్రాలు

ఏదో ఓ కాయితం, ఏదో ఒక పాతకలం చేతపట్టుకుని కూచో, ఏదన్నా కథ వొచ్చిందా రాయి. రాలేదా కాయితం చించేసి రాజకీయ నాయకుడివయ్యే ప్రయత్నం చేసుకో. కథ వొచ్చిందా, కాపీలు తీసి పత్రికలకి పంపు. వాళ్ళు అచ్చు వెయ్యలేదా, వాటినో కవరులో పెట్టి ముందు తరాల వారికోసం దాచెయ్యి.

-  చలం