అతని కొలిమి సబ్బండ వర్ణాలకు బలిమి

కవిత

- గన్నోజు శ్రీనివాసాచారి - 9490145913

నిత్యాగ్నిహోత్రి నిరతం రైతుసేవ
''శ్రమయేవజయతే''కి
జీవనాడి!

అతను నిత్యం కొలిమిలో
తన రక్తాన్ని మరిగించి స్వేదంతో దాహం తీర్చుకొనే
ఓజు నిత్యకషీవలుడు!
్జ
కొలిమి చండ్రనిప్పులతో
వళ్ళంత నింగిచుక్కలై
రైతాంగానికి సర్వాంగాలను ధారవోసే
ఓజు రైతుల పాలిట రాజే!
్జ
అతని కర్రు మొన నాగలికొన మేడితో
ఆరునెలల వతం దారికి జీవితాన్నర్పించి
రైతుతో భూతల్లిని చేసిన ధాత!
్జ
అతని కొలిమికి
కులమతాల మాలిన్యం లేదు
మెత్తని తన మనసుకు
ఒదిగిపోయెవి
పనిముట్లన్ని
అతడు ఒడ్పున్న పరుసవేది!