పాపం, రామా కనవేమిరా!

పాట  

- తెలకపల్లి రవి
ఈ దేశపు న్యాయ గుమ్మటం
దానికదే కూలిపోయింది
ఎవరూ కూల్చలేదు పాపం

ఈ జాతి లౌకిక తత్వం
దానికదే పేలిపోయింది
ఎవరూ మందుగుండుపెట్టలేదు పాపం

ఇక్కడి యుగయుగాల ధర్మం
దానికదే ధ్వంసమైంది
ఎవరూ పడగొట్టలేదు పాపం

ఈ శతాబ్ది మహా కుట్ర
దానికదే అమలైంది
ఎవరూ పథకం వేయలేదు పాపం

తరతరాల దేవుడు
కొత్తచోటా వుండలేక వెళ్లిపోతున్నాడు
ఎవరూ ఆపలేరు పాపం