జీవితం

డా. ఎడ్ల కల్లేశ్‌
98667 65126

దీనమ్మ జీవితం
టైయానికి అన్నం లేదు
తింటే అరగదు పంటే నిద్ర రాదు

ప్లాటు కొందామని పోరు
ధరల రెక్కల హౌరు
ఫాట్ల అమ్మకంలో ప్రభుత్వం జోరు
జనం కొనలేక బేజారు
పనితీరక దినమంతా బేకారు
కొందరేమో కారులో షికారు

ఆశలేమో ఆకాశంలో
ఆదాయం అగాధంలో
భవిష్యత్తంతా అప్పుల బందిఖానాలో
బతుకంతా ఈఎంఐల ఇరకాటంలో
ఉండాలనే ఉబలాటం
లేని దానికోసం పోరాటం
సంపాదించాలనే ఆరాటం

దీనమ్మ జీవితం
టైయానికి ఆకలి కాదు
తింటే అరగదు పంటే నిద్ర రాదు
మనసంతా ఒకటే ఉక్కపోత
ఊపిరాడనంత ఉక్కపోత!