తత్వాల కాలజ్ఞాని ( రూపకం )

రూపకం
- తెలకపల్లి రవి

1
సత్యాల కాలజ్ఞాాని
తత్వాల రాజధాని
ఉత్పత్తి శక్తి వాణి
సామాన్య జనుల మౌని  ||సత్యాల||

వీరబ్రహ్మం
పలికిన ధర్మం
మారే  సమాజ  మార్గం
జనులకు  మహత్వ రూపం    ||సత్యాల||
రాజులు మారిరి
రాజ్యం పోయెను
స్వాములెందరో 
భూమిని కలిసిరి
వీరబ్రహ్మం పదము నిలిచెను
తరతరాల ప్రజ  నోట పలికెను ||సత్యాల||
మండిపడిన పండితులకు
మహా మహా ప్రశ్నలేసి
కొలిచినట్టి శిష్యకోటి
కొత్త నీతి బోధ చేసి
చెరిగిపోని ముద్ర వేసి
చరిత్రగా మిగిలినాడు   ||సత్యాల||      

2
రాయలోరి వంశఘనత
రాలిపోతున్న వేళ
మహ్మదీయ సుల్తానులు
మరి మరి తలపడు సమయం
తెల్లవాళ్ల తొలి అడుగులు
మోపుతున్న క్షణమున  ||సత్యాల|| 
పాలెగాళ్ల పెత్తనాలు
పీడించే ఘట్టమందు
చాందసాల స్వాములంత
చెలరేగిన చీకటిలో
చేతిపనుల పంచాణం
బతుకులు వెత పాలైనప్పుడు   ||సత్యాల|| 
స్వర్ణకారుల కుటుంబమందున
పుట్టాడదిగో వీర బ్రహ్మం
శిథిల సమాజపు హాహాకారం
విన్నాడయ్యా వీరబ్రహ్మం  ||సత్యాల||      
పరిసరాలు గమనించాడు
కారణాలు శోధించాడు
వేదన పీడన మూలాలేవో
వేగంగా కనుగొన్నాడు   ||సత్యాల||  

3

అన్నమయ్య వేమన్న వారసుడు

అక్షర సత్యాల పాట లల్లాడు

మాటలతోటి ఆగిపోకుండ

మఠములు స్థాపించాడు

బ్రాహ్మణ స్వాముల తరహాలోనె

తాను  తత్వం చెప్పాడు          ||సత్యాల|| 

నేపథ్యంలో..

చెప్పలేదంటనగ బోయేరు

నరులార గురుని

చేరి మొక్కితె మోక్షమందేరు

చెప్పలేదంటనను బొయ్యెరు

తప్పదిదిగో గురుని వాక్యం

తప్పుదోవన పోవు వారు

చప్పరించి మింగు శక్తులు     ||చెప్పలేదంటనగ||

ఇళ్ల దగ్గర అద్దె బోర్డులు

వెజిటేరియన్స్‌ ఓన్లీ, హిందూస్‌ ఓన్లీ  

వీరబ్రహ్మం -  

ఏ కులమని      నన్నివరములడిగితె

ఏమని చెప్పను లోకులకు

లోకులకు పలు కాకులకూ (కాకులు కావ్‌ కావ్‌)

అందరిలోపల బ్రహ్మ ఒకడని

అర్థం కాని మూర్థులకు           ||ఏ కులమని||

4

ఒక ప్రేమ జంట

ప్రేమ గొప్పదని చెప్పారే

ప్రేమకథలు వినిపించారే

మనసులు కలిసిన మా జంటలను

కులాలు ఎందుకు అడిగేరు?

గోత్రాలెందుకు వెతికేరు?

ఇంతలో పరువు హత్య       

కండకావరమున పిన్న పెద్దని

కన్ను గానక గర్వమున

కన్న బిడ్డలను కత్తితొ నరికిన

కర్కశమా నీదే కులము?

రాక్షసమా నీ కులము?

వీరబ్రహ్మం ప్రవేశం

చెప్పలేదంటనను బొయ్యేరు

మొప్ప తనమున మోసపొయ్యేరు

అదిగాక కొందరు

గొప్పతనమున గోస మీరేరు

దొంగ స్వామి ఆశ్రమం   

ఓం సచ్చిదానంద

ఈ సర్వం గోవింద

స్వామి చిన్మయానంద, ఆశారాం బాపు,  డేరాబాబా

మహిమలు మాయలు, హడావుడి..

వీరబ్రహ్మం ప్రవేశం

చిల్లర రాళ్లకు మొక్కుతు వుంటె

చిత్తము చెడురా  ఒరే ఒరే

చిత్తము నందున చిన్మయ రూపుని

చూచుచునుండుట సరే సరే     ||చిల్లర రాళ్లకు ||

ఇంతలో ఎవరో  ఉపావాస దీక్షలో వారు పడిపోతారు            

ఒక్కపొద్దులని ఎండుతు వుంటె

వనరు చెడునురా ఒరే ఒరే

ఏకమైన ఆ వైభవ మూర్తిని

చూచుచు నుండుట సరే సరే    ||చిల్లర రాళ్లకు ||

పుష్పగిరి ఆశ్రమం బోర్డు. స్వాములు కూచుని వుంటారు. వీర బ్రహ్మం బండిలో వెళుతుంటాడు

పవిత్ర అగ్రహారం

పండితుల నిత్య నిలయం

బండెక్కితావ నీవు

దిగి శరణు వేడు మమ్ము

ఆక్షేపించిరి అక్కడ స్వాములు

వెళ్లగక్కిరి అహంభావములు

వీరభ్రహ్మం బండిలోంచి దిగుతాడు

బ్రహ్మమేదో తెలుపరయ్య బ్రాహ్మణులారా

పరబ్రహ్మమేదో తెలుపరయ్య బ్రాహ్మణులారా

రేపు మాపు సంధ్యవారిచి రేచించి వోంకారమునకు

పొద్దెరిగి పొద్దున లేచి పొద్దు చెప్పే పంచాంగ సుద్దులందు

బ్రహ్మమేదో  చెప్పుడయ్య బ్రాహ్మణులారా

చదివినందుకు మోక్ష సాధనంబేమి

చదువకుండిన జనులు సాధింపలేరా

సకలంబు బ్రహ్మమని చాటంగ శ్రుతులందు

ఒకచోట లేదనుచు వగవంగ వలెనో  ||బ్రహ్మమేదో||

పండితులు ఓడిపోతారు       

అంత గర్వమా తగదండి

మనుషులమంతా ఒకటండి

సాటి వాళ్లను తక్కువ చేసె

సంప్రదాయమును వీడండి

నవాబుల రాజ్యం

సవాలు ఇదిగో బ్రహ్మమయా

సత్యం నీలో వుంటే చూపు

అందరి మన్నన పొందిన వాడవు

చేతకానిచో పాటలు ఆపు     ||సవాలు ఇదిగో||

నవాబు గారు వినరండి

నాలో నీలో బ్రహ్మం ఒకడే

మనుషులమంతా ఒకటేనండి

మంచిమార్గమున పయనించండి   ||నవాబు గారూ||

దూదేకుల సిద్దప్పను శిష్యుడుగా చేసుకుంటాడు

తెల్లవారి ప్రవేశం, దొరలు ఫాదరీలు

హరగోవింద గోవింద శివగోవింద గోవింద

శ్వేత ముఖులు ధూమ శకటముల కల్పించి

భూతలమ్మున ఇనుప కమ్ములపైన

సూత్రమెరిగి పశ్చిమోత్తర దిశలందు

ఆత్రమ్ముగా నడిపించేరు  

ఫాదరీలు, మౌల్వీలు, స్వాములు కీచులాటలు

ఐదువేలమీద బహుధాన్యలోపల

అన్ని జాతులొక్కటయ్యేనమా

అవనిలోగల పేద ధనవంతులొకటవు

యోగము కూడా వచ్చేనిమా    ||హరిగోవింద||

వీర భోగ వసంత రాయలే

తగు తరుణమందున వచ్చేనిమా  ||హర గోవింద||

బ్రిటిష్‌ వారి దెబ్బకు వృత్తులు శిథిలమవడం..

శ్రమజీవుల బాధలు

నడివీధి యందునా నాటింతురా కొల్మి

నడిమండలంబందు నాటింతురా

నా సంధి తెలియని బద్దె కుక్కల బట్టి

బంధించి బాకుల కుమ్మింతురా  ||హర గోవింద||

స్త్రీలపై హింస, పెత్తనం

స్త్రీపురుషులను తెగలు సృష్టిలోపల నుంచి

రూపులై వున్నవి రూఢిగాను

తనను హింసించగా తప్పు చేస్తున్నావు

తల్లి అని తెలుసుకో తత్వమే చెప్పేను  ||హర గోవింద||

నాదు కూతురు బిడ్డ ఈశ్వరమ్మనె నేను

వారసత్వం అప్పగించేను       ||హర గోవింద||

కాలం మారును తెలియండి

కాలజ్ఞానం అరయండి

ఇప్పటిలాగా రేపు వుండదు

రేపు కూడా ఆ మాపు చూడదు  ||హర గోవింద||

వీరబ్రహ్మం శిష్యులు పెరిగిపోతారు.

తత్వాలు పాడుతూవుంటాడు.

నందామయ గురుడ నందామయా

వీరబ్రహ్మం మాట విందామయా

చెప్పలేదంటనగ బోయేరు

నరులార గురుని

చేరి మొక్కితె బతక నేర్చేరు

ముందు వెనకలు గానకున్నారు

మూర్ఖులై భువి తిరుగుచున్నారు

కండకోవతో మంచిచెడ్డలు

తెలియకుండా హద్దుమీరి

సాటిమనిషుల హింసపెట్టేరు

దేవుణ్ని కూడా స్వార్థమునకై  వాడుకుంటారు  

మతము పేర మంట పెట్టేరు

మనసులోపల ద్వేషమూదేరు    ||చెప్పలేదంటనగ||

ధర్నాలు ప్లకార్డులు నినాదాలు

నందామయా గురుడ నందామయ

వీరబ్రహ్మం మాట నిజమౌనయా

మోసాలు పెరిగేను ద్వేషాలు మరిగేను

దేశమే కల్లోలమయ్యేనయా

చేతివృత్తులు కూలి

సేద్యనాద్యము  పోయి

పల్లెలే గోడుమని ఏడ్చేనయా నందామయా

అవినీతులే పెరిగి అక్రమాలే జరిగి

ఆల్లకల్లోలమే చూసేమయా

అర్హతలు లేనోళ్లు అందలాలెక్కగా

అధర్మమంతటా ప్రబలేనయా

నోట్ల రద్దు, ఆర్థిక సంక్షోభం, ఉద్దీపన పథకాలు

కష్టపడి పెంచిన ఈ దేశ సంపద

కంపెనీలకు కానుకయ్యేయా

చేయగా పనిలేదు వచ్చినా నిలవదు

బతుకులే చితుకులై మందేనయా  ||నందామయా||

వీరబ్రహ్మం ప్రవేశం

పాతకూలూ మంట కలిసేరు

పుణ్యాత్ములైన

సజ్జనులు సంతసించేరు

భూతలమ్మున నెన్నొ వింతలా పిమ్మట

నీతి నిజములు వెల్లివెరిసేను   

అందాము కలిసి

వీరవసంత రాయుడంటే మరి

ఈ దేశ ప్రజలు గాకింకెవరయా

బ్రహ్మమే చెప్పిన ధర్మాలు పాటించి

దేశాన్ని రక్షించుకుందామయా    ||నందామయా||