తలారి

కవిత 

- అవనిశ్రీ - 9985419424
తలారి
ఊరికి కావలోడు
ఊరందరికీ కావాల్సినోడు
అట్టడగు కులపోడు
అట్టిట్టా పెరిగినోడు..
గంజికి గతిలేని బతుకు
గుంజకు కట్టేసిన గతుకు
బత్కు భారమైన చితుక్కు.
పైమీద బట్టకరువైనోడు
పయ్యంత బురదకొట్టుకున్నోడు
చేతిలో ఎదరుకట్టె
తెగిన పాతతోలుసెప్పులు
పిక్కెలు కనబడేదాకా పెండ్లినాటి చిన్గినదోతి
మట్టివాసన తగిలి మాసిన తెల్లంగి
మోచేతికి దండకడియం
మొఖమంతా తెలిసి తెలియని అమాయకత్వం
పసుల పిలగాడైన
అరే తురే అని పిలవడమే
ఇదే తలారి తరతరాల రూపురేఖల చిత్రం
భూస్వాముల ముందు అణిగిమణిగి ఉండాలె
భూమికి వంగివంగి దండాలందుకోవాలె
దొర పొలంబాట పడితే
సెత్రిపట్టుకొని ఎన్కెన్క నడవాలె
కుర్చీ నుండి మొదలు
గ్లాసు గిన్నెల పనులదాకా వెట్టిచాకిరీ చేయాలె
పల్లెకు
అధికారులు నాయకులు ఎవరొచ్చినా
రచ్చకట్టమీద కొత్తగొంగడేసి కూసోబెట్టి
మంచిసెడ్డ చూసుకోవాలె
ఎవరికైనా
కాసింత యాసిర్కొచ్చిన
తలారే తొలి ముద్దాయి
తప్పు చేసినోడినైనా
అప్పుకట్టనోడినైనా
రచ్చకట్టకాడికి పిల్చుకరావాలె
గెట్లకాడ గెనాలకాడ వాదులాడినా
ఏ పంచాతీ ఉన్న
తలారే పల్లెకు తలకట్టు
ఏడొద్దులనాడు కుల్లిన శవం పక్కలే కట్టెకావాలి
ఉత్తసేతులతో బండికెత్తాలె
పంచనామ ముగిసేదాకా
శవం ముందర్నే కొక్కెర కూసోవాలె
పండుగొచ్చినా పబ్బమొచ్చినా
ఊరి పెద్దల పెద్దరికం కాదనకుండా
బొడ్రాయికాడ మొదలుబెట్టి
ఊరంత సాటింపు చేసిరావాలె

తలారిది
ధిక్కరించని గొంతు
దివిటీలా వెల్గయ్యే కొరివికట్టె
పది రూపాయలు సేతిలబెట్టిన
పరమాత్ముడని మొక్కే ధీనత్వం
మోసం తెల్వని గుణం
స్వార్థం తాకని ఎద
కుట్రలెరుగని మనిషి
నమ్మితే ప్రాణమిచ్చేటి తెగువ
తలారికి
ఎన్ని వెట్టి పనుల్లో ఆరితేరినా
ఇంకెంత ఊడీగం చేసినా
జీతం కరువైన వెత
జీవితం బరువెక్కిన కథ.