శ్రమగీతం

గండ్రేటి శ్రీనివాసరావు
95022 34160

పల్లవి : శ్రమ నుంచి పుట్టింది పాట
శ్రామికుల పాదాల్లో మొలిచింది ఆట
వాల్మీకి కథనైనా - వ్యాస భారతమైనా
మొదట పలికింది మా పల్లె నోట 'మొదట శ్రమ'

చరణం : తొలకరి మేఘాలు - ఉప్పెనై ఉరిమి
వేశాయి చినుకుల తాళం 'వేసాయి'
తూరుపు గట్టున - గౌరమ్మకు మొక్కి సాగింది
మునువుల్లో రాగం 'సాగింది'
శ్రమను మైమరిపించి- పనిని వేగం పెంచి ...యీ...యీ...
ఉరికింది శ్రమజీవి నోట
ఉత్పత్తి పెంచింది మా పల్లె పాట //శ్రమ//
చరణం : మౌనాన్ని చేధించి మాదిగ పల్లెల్లో -
మ్రోగింది రా డప్పు దరువు 'మారు'2
వేపకొమ్మల బట్టి - ఊగుతూ అమ్మోరు
వేసింది గుడి ముందు అడుగు 'వేసింది'
కాలం కలిసొచ్చి కష్టము ఫలియిస్తే... ఏ... ఏ ...
చాలని మొక్కింది జనం
జాతరలో ఆడింది నా జానపదం //శ్రమ//
చరణం : కల్లాం గట్టున కుప్ప నూర్చిన వేళ -
పుట్టింది పొలికేక శబ్దం 2
రైతన్న ఎడ్లకు కట్టిన - పనపై మువ్వల సవ్వడెంతో లయబద్దం' 'రైతన్న'
పనితోని పాటుగా పల్లవై పలికింది.. యీ... యీ ... పాట పదిమందికి- ప్రాణమై నిలిచింది //శ్రమ//
చరణం : కొత్తగా పెళ్లయితే - వధూవరులిద్దరినీ
మోసింది సవ్వారి పాట 2
పెళ్లి పందిరిలోన - పట్టి మంచమేసి-
ఆడింది రా బంతులాట 2
మనువు కుదిరి తనువు లొక్కయ్యితే... ఏ... ఏ ...
పుట్టిందిరా జోలపాట //శ్రమ//
చరణం : ఉద్యమానికెంతో ఊపిరి పోసింది-
ఆనాటి గరిమెళ్ళ పాట 2
పోరుబాటలోనే పొద్దల్ల గడిపింది-
పాణిగ్రహి జముకు మోత 2
ఉద్యమ వీరులు ఉరికంబ మెక్కితే... ఏ... ఏ ...
స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాల్ని తెచ్చింది పాట //శ్రమ//