శీర్షిక లేని కవిత!!

కవిత

- బత్తిన కృష్ణ - 9989370681


అలలు అక్కడే ఆగిపోండి
అందంగా కనిపించే తీరమిపుడు
కోరల్లేని రాకాసి మింగేస్తుంది

కలాల్లారా కాగితపు కోనేరు
కడుపు నిండిపోయింది
ఇక కన్నీరుపెట్టకండి
నులిమి నులిమి హ దయం
ఎరుపెక్కుతుంది

నివురుగప్పిన నక్షత్రాల్లారా
ఈ పూటకి మెరవకండీ
ఉల్కల్లా రాలిపోయిన ఈ నిశీధిలో
వెదకండీ..

దిక్కులు మీ స్థానాలను
మార్చుకోకండీ
మీ స్థితి గతులను మరచిపోతారేమో

ఉదయసంధ్యాల్లారా మీ మీ ద్వారాలను
గడియలతో బిగించకండి
ఏ ఆర్తనాదమెపుడు
మీగుండెతలుపు తడుతుందో
ఎదురు చూస్తుండండి...

తోడబుట్టిన అన్నదమ్ముల్లారా
యౌవనతనువులను ఎటువైపు
మలపాలో మననం చేసుకోండి

ఆడతనమా సూర్యచంద్రుల నీడలు
నీకు శాపనార్ధకాలు
భంగపరచడమే కానీ బ్రతకనీయవు

కూలిన స్వప్నాలను ఏరుకొంటూ
నిరాశ నిస్ప హలతో దిశను వెతుక్కొంటూ
అక్కడ్నుంచి ఎక్కడికో మరెక్కడికో
ఆగాగు.....
సముద్రగర్బమంతా నిర్మలమంట
నిన్ను అక్కడ పదిలంగా భద్రపరుస్తాలే
నీ అస్థికలను రాల్చలేని
నా కన్నీటి చుక్కలతో మూటగట్టి

రాయలేని కలాలకు పచ్చినెత్తుర్ని
అక్షర సిరాగా పోస్తూ...
నా కవితకు శీర్షికగా
నీ ఆర్తనాదాన్ని దిద్దుకొంటా