పాట

- తెలకపల్లి రవి

చేయెత్తి జై కొట్టు తెలుగోడా
సొంత భాషలో చదువు లేనోడా
ఇంగ్లీషు నేర్పితే ఎవరు వద్దన్నారు
తెలుగు వద్దంటేనే దిగులుపడుతున్నారు
అమ్మ పాలతో మనము పెరిగాక
తల్లిభాష వద్దనుట తప్పేకదా    || చేయెత్తి ||అర్థరహితంబైన ఆంగ్లవ్యామోహంబు
అట్టడుగువర్గాల అభివృద్ధికే చేటు
అవగాహనేలేని ఆకర్షణ
ఆచరణ చూస్తేనే ఆందోళన     || చేయెత్తి ||

సన్నాహమేలేని అర్జంటు మార్పులు
సాగేటి చదువులకు వేసేను బ్రేకులు
కాస్త ఆలోచించు జగనన్నా
మంచి చెడ్డలు తెలియు నిజమన్నా
చేయెత్తి జై కొట్టు తెలుగోడా
సొంతభాషను కోరు మొనగాడ !