ఆఖరి కుందేలు ఉదయమిత్ర కథలు

    రచన పాఠకులను చేయిపట్టుకొని రచయిత తిరిగిన తొవ్వలవెంబడి తిప్పుతుంది. రచయిత చూసిన లోకపు చీకటి మూలల దగ్గర నిలబట్టి దుఃఖాన్ని, ద్వేషాన్ని వాళ్ళలోకి ప్రవహింపచేస్తుంది. ఒక వెర్రిగొంతుక విచ్చుకొని నినాదమై ఊరేగింపు ముందు నిలబడడానికి ప్రేరణ అవుతుంది. ఉదయమిత్ర కథలు ఇంతపనీ చేస్తాయి.
కాత్యాయని విద్మహే

ఎం. రాఘవాచారి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
163
ప్రతులకు: 
9985203376