చాణక్య నీతి మాలికలు

   హిందీ భాషలో శ్రీ జగదీశ్వరానంద సరస్వతి స్వామి అర్థతాత్పర్యయుక్తమైన వ్యాఖ్యానం వ్రాయగా, దానిని తెనాలి వాస్తవ్యులు, ఆర్య సమాజీయులు అయిన ఆరుమండ్ల వెంకయ్యార్యులు ఆంధ్రీకరించారు. దాని ఆధారంగానే ప్రస్తుత - యల్లా ప్రగడ ప్రభాకరరావు 'చాణక్య నీతిమాలికలు' విరచితమైంది. ప్రవేశికలోని 3 పద్యాలు, 17 భాగాలలోని 325 పద్యాలు, అనుబంధంలోని 14 పద్యాలు కలుపుకొని మొత్తం 342 పద్యాలు, వానికి సరళమైన వచనంలో భావం ఇందున్నాయి.
- డా. ఎస్వీ రామారావు

యల్లాప్రగడ ప్రభాకరరావు
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
128
ప్రతులకు: 
9908648474