యుద్ధకాండ

    రంగుల, మాయల, సాంకేతికతల, ముసుగుల, నాజూకుల, అబద్ధాల, లౌక్యాల మయపు ఆధునిక వాతావరణంలో బండి సత్యనారాయణ సరళంగా, స్పష్టంగా, తేటగా, అంకితభావంతో మనిషి సగటు జీవితపు దృశ్యాల్ని మనకళ్ళ ముందుంచాడు, ఈ కవితల ద్వారా, వ్యాపార సంస్కృతి మనిషి తనాన్ని తినేస్తున్న సందర్భంలో ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతికి దాఖలా ఈ సంపుటి.
 దర్భశయనం శ్రీనివాసాచార్య

డా|| బండి సత్యనారాయణ
వెల: 
రూ 70
పేజీలు: 
92
ప్రతులకు: 
040-27678430