వాడు నా తమ్ముడు

కవిత

- కెంగార మోహన్‌ - 9493375447

నా గుండెల్ని చీల్చుకుని పుట్టినవాడు

ప్రేమించడం మాత్రమే తెలిసినవాడు

వాణ్ణేరాకాసి అలలు ఎత్తుకుపోయి

ఏడేడు సముద్రాలకవతల విసిరెయ్యలేదు

పల్లకిలో ఎత్తుకెళ్ళడానికి

వాడేమి ఆధిపత్యకులంలో పుట్టలేదు

ఈ దేశం గూర్చి తెలియనివాడు

కులోన్మాదుల రాజ్యమని తెలుసుకోలేనివాడు

శంభూకుడిలా భూమిపై తన రుధిరధారను తడిపిన వాడు

పద్యవ్యూహంలోకి  వెళ్ళడం మాత్రమే తెలిసినవాడు

నిష్కల్మష 'ప్రణయ'నాదానికి అగ్రవర్ణ నాగుపాములు

నటించి, నర్తించి కాటేస్తాయని తెలియని వాడు

ఇప్పుడు చెప్పండ్రా కులం లేదని

ఎవడ్రా మనువు లేడన్నది

మెడపై పడ్డ వేట కొడవలి పిడికిట్లో లేడా?

ఒరేయ్‌ తమ్ముడూ!  నీతో మాట్లాడాలని ఉందిరా..

ఎక్కడని వెతకను..?

అనంత వాయువుల్లో వాణ్ణి కలిపేశారని తెలిసినా

వాడిక్కడే ఉన్నాడనిపిస్తోంది

వాణ్ణి మనింటికి మనం తెచ్చుకుందాం రండి

వాడెక్కడున్నాడంటారా..

కన్నీటి చుక్కల్లో కనిపించే ప్రతిబింబం వాడిదే..

(ప్రణయ్‌ స్మృతిలో..)