మట్టి పరిమళం..!!

కవిత

- యు.ఎల్‌.ఎన్‌. సింహా - 7702280542

నడవడం నాకిష్టం

మట్టి నేలమీద

మురిపెంగా అడుగుల్ని కదిలిస్తూ...!!

ఎందుకంటే

ఆ నడకలో రైతోడ్చిన

చెమట చుక్కల తడిదనముంటోంది

ఆ అడుగు జాడల్లో

కష్టజీవుల కన్నీటి జల్లులుంటాయ్‌

ఆ మట్టి రేణువుల్లో

నా చిన్ననాటి

ఆట పాటల బాణీలుంటాయ్‌

ఆ మట్టి వాసనలో

మనిషితనపు

మానవత్వపు ఆనవాళ్ళుంటాయ్‌

ఆ మట్టి స్పర్శలో

అమ్మ చేయి తాకిన

అనుభూతులుంటాయ్‌

ఆ మట్టి పలకరింపులో

నాన్న అరచిన

ఆత్మీయ అరుపులుంటాయ్‌

ఆ మట్టి రాగంలో

ఊయలమ్మ పాడిన

జోలపాటలుంటాయ్‌

ఆ మట్టి సరిగమల్లో

అమ్మతనాల

సాహిత్యమొకటి అవగతమౌతోంది

ఆ మట్టి పదనిసల్లో

జీవితాన్ని  బోధించే భావాలుంటాయ్‌

సరిగ్గా చూడాలంతే

అలసిపోయిన మనిషి చివరాంకంలో

అమ్మ ఒడిలా మారి

ఆ మట్టి ఎదురు చూస్తూనే ఉంటోంది

పరిమళమై అల్లుకుని సేదతీర్చాలని...!!