గాయపడ్డ పిడికిళ్లు

కవిత 
- మల్లారెడ్డి మురళీ మోహన్‌ - 8861184899


ఊపిరి పీల్చుకోడానికి, ఉనికి నిలుపుకోడానికీ,
ఇప్పటికీ ఉద్యమాల అవసరం తీరని
పురోగామి నాగరికత నీదీ-నాదీ!

పోరులో ఓటమి నీది, నాది మాత్రమే కాదు,
సమిష్టిగా సమాజానిది...
శత్రువు గెలుపుకి బాధ్యులెవరో కాదు
ఇలాంటి సంక్లిష్ట సంఘ నిర్మాణంలో
ఓ పాత్ర పోషించిన నువ్వూ-నేనూ!

విషం పూసుకున్న అరచేతులు
రహస్యాలు దాచుకున్న గుప్పిళ్లవుతాయి,
నినాదాన్ని అమ్ముకుని, అర్ధించే దోసిళ్లవుతాయి కానీ,
రణ నినాదాన్ని రచించే పిడికిళ్లు కాలేవు.

పోరాటాలని గాజుతెరల పరదాలపై జాలిపడుతూ చూస్తుంటాన్నేను
రేపటి నా పోరాటాన్ని నువ్వూ
ఏ రంగు కళ్లద్దాలతోనో చూసి జాలిపడు...
ఇలా చీలిన మన ఒంటరిపోరాటాలు
సంఘటితం కానంతవరకూ,
పిడికిళ్లను పూలు కోసినంత సుకుమారంగా కోసి,
మన సమాధులనే అలంకరిస్తున్న
సంక్షుభిత కాలంలోనే ఉంటాం...నువ్వూ-నేనూ!

నడిపించలేని నాయకుల మధ్య,
రంగు వెలిసిన జెండాల నీడలో,
చెమటకు విలువలేని నాగరికతలో,
ఓటు వేసిన బందీలం, బానిసలం నువ్వూ-నేనూ!!!