రెండో పార్శ్వం...

కవిత

- ఉండవిల్లి.ఎమ్‌ - 9441347679

ముసుగులు మారుస్తూ

విశ్వజనీనం కాని భావాల్తో

ఏకం కాలేకపోతున్న జనారణ్యం

విరుద్ధ కోణాల్ని లోలోన దాచేసి

ఇరుకు మనసుతో

అందర్నీ ఆకర్షిస్తున్న వైనం

అంత్యజుడు అగ్రజుడు అందరం -

ఇంకా విశాలం కాని వాళ్ళమే

విష సంస్క ృతి వలయంలో

విస్త ృతమవ్వని అంకురాలం

మాటల నేర్పరులం

ఉట్టిపడే అభినయంతో

ఊరేగుతున్నోళ్ళం!!!

విడవని జాడ్యాన్ని

రహస్యంగా ప్రేమిస్తూ

వినాశన సామ్రాజ్యానికి

సమిధ పాత్ర పోషిస్తూ

తేనె పూసిన కత్తిలా

మానవ నిర్మాణాన్ని విభజిస్తూ

మనసుకు సమాధి కడుతున్నాం

వాసనలు మాత్రం-

రేపటి ప్రపంచ పతనానికి

మనిషిలోని అంతర్గత భావాల్ని

రెండో పార్శ్వంలో ప్రదర్శిస్తూనే ఉంటాయి