వ్యక్తిత్వం

డా|| ఎన్‌. గోపి

బుద్ధ్ధిమంతుడనే పేరు నాకొద్దు
తలవంచుకొని పోతాడని
వీధులు కొనియాడే మెప్పులు నాకొద్దు
ఎవరి తెరువూ పోనివాడు
ఎవరి బరువునూ దించలేడనే
జీవన సత్యం తెలుసుకున్నాను.
వెదురుబద్దలా వొంగుతాను గాని
విల్లుగా మారి
అన్యాయకులపై ఎక్కుపెడతాను.
రెండు చేతులను
చెకుముకిరాళ్లుగా చేసుకొని
నిప్పురవ్వలను వెదజల్లుతాను
దీపాలను ముట్టిస్తాను,
మరుగుతున్న పాలలా
పొంగిపోతాను
పాత్రలో మిగిలినవాటిని
కవిత్వం చేస్తాను
ఎవరి జోలికి పోవద్దురా అని
అమ్మ చిన్నప్పుడు చెప్పేది.
కన్నతల్లి అభద్రతా భారాన్ని
మమకార మ¬దధిగా
అర్థం చేసుకునే వయస్సు కాదది.
అడుసు తొక్కొద్దురా అని
పంతులుగారు చెప్తే
పద్మాలను రక్షించటానికని
చెప్తానిప్పుడు.
అందరితో మంచిగా ఉండాలనుకోను
వ్యక్తిత్వాన్ని తీసి గట్టుమీద పెట్టను
బుద్ధిమంతుడినే కాని
బుద్ధిని జ్వాలగా మార్చుకొని జీవిస్తాను.