అవతలి వైపు

 ఎన్నేళ్లనుండో ఎదురుచూస్తున్న స్వల్ప ఆనంద డోలిక, చివరి క్షణంలో పుటుక్కున తెగిపోయినా ''యజ్ఞఫలం'' దక్కటంలోనే పరమార్దం వుందని చెప్పటం. మధ్యతరగతి మనుషులకే చెల్లు. ఈ నేపథ్యంతో ఆమె కథలన్నీ పరిశీలించండి. 
 - మునిపల్లి రాజుం
శ్రీపాద స్వాతి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
188
ప్రతులకు: 
040-65811258