మహోజ్వలనం

నాలోకం నాది.. నిప్పులతో ఆటాడు.. విజయాన్ని ముద్దాడు.. తెలుసుకో నేస్తం.. గ్రహించు వాస్తవం.. ఇలా చాలా కవితలలో ఎన్నో సామాజిక సత్యాలను కుమ్మరించింది. అభిలాషకు రాసే ప్రతి అక్షరంలో రగిలే నిజాలనే వెళ్ళగక్కాలని ఆశ.... మనసులో మరిగి మరిగి మండుతున్న మనోభావాలని మాగొప్పగా బట్టబయలు చేసి చూపాలని ఆశ... మార్పు తేవాలని ఆశ.. మార్చి పారేయాలని ఆశ... మరో వేమనలా అభిలాష ఎదగాలని నా ఆశ. 
 నూర్‌ భాషా రహంతుల్లా
అభిలాష
వెల: 
రూ 225
పేజీలు: 
368
ప్రతులకు: 
9666222737