ఊరి దారి (గ్రామ అధ్యయన పరిచయం)

ఇటీవలి కాలంలో, ముఖ్యంగా ప్రపంచీకరణ తరువాత చాలా మార్పులు జరిగిపోయాయని, గ్రామాలలో ఉత్పత్తి సంబంధాలు మారిపోతున్నాయని ఒక అభిప్రాయం బలపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామీణ అధ్యయనాలకు మళ్లీ ఒకసారి ప్రాధాన్యత పెరుగుతోంది. గ్రామాలు గ్రామాలలో ఉత్పత్తి సంబంధాలు ముప్పై ఏళ్ల కింద ఉన్నట్లే యథాతథంగా ఇవాళ కూడా ఉన్నాయని వాదించడం అర్థరహితమే అవుతుంది. 
 ప్రచురణకర్త
ఎన్‌. వేణుగోపాల్‌
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
164
ప్రతులకు: 
040-66843495