అంతర

ఐతే.. ఏ కవైనా ఈ ఆగాధ అద్యంత రహిత శూన్యంలో ఒక అసంపూర్ణత నుండి సంపూర్ణతవైపు నిర్విరామ నిరంతర పయనం జరుపవల్సిందే.. ఆ అంతులేని యానంలో యింకో నా మజిలీ ఈ 'అంతర'.
- రామాచంద్రమౌళి
రామా చంద్రమౌళి
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
140
ప్రతులకు: 
రామచంద్రమౌళి