అక్కిరాజు కథలు

బానిస మనస్తత్వాల మధ్యతరగతి వర్గాలపై జాలితో కూడిన విమర్శ అక్కిరాజు రచనల్లో కనిపిస్తుంది. ప్రజల కోసం తమ జీవితాలను తృణప్రాయంగా ఎంచి త్యాగాలకు సిద్ధపడిన, త్యాగం చేసిన వారి పట్ల ఎంతో ప్రేమ - అభిమానం కురిపిస్తుంది. 
జన సాహితి
తమ్మినేని అక్కిరాజు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
98
ప్రతులకు: 
మైత్రీ బుక్స్‌