విసురు

తంగిరాల చక్రవర్తి రెక్కల్లో 'విసురు' అనే లక్షణం బాగా కనిపిస్తుంది. దానిక్కారణం, తన రాజకీయ విమర్శంతా ఖండితంగా, చెప్పినట్టుంటుంది. తన అభిప్రాయాల్ని నిర్భీతిగా, వేగవంతమైన శైలితో, శక్తిగల పదాలతో చెప్పడం వల్ల ఈ 'విసురు' అనే లక్షణం సిద్ధిస్తుంది. 
 డా || - అద్దెపల్లి రామమోహనరావు 
 
రెక్కల సంపుటి
వెల: 
రూ 40
పేజీలు: 
56
ప్రతులకు: 
9393804472