సుదీర్ఘ నిశ్శబ్దంలో

పాయల మురళీ క ష్ణ    
9441026977     


సుప్తావస్థ మీద                                             
చన్నీళ్ళు చిలకరించిన  మట్టివత్తాల చేతులు                                       
హరిత శ్వాసల్ని పసుపుతో   ముద్దగా నూరి                                   
ముఖానికి జీవాన్ని నింపేవి ...    
ఏ సుదీర్ఘ నిశ్శబ్దానికి                             
ఎన్నెన్ని పెదవులు కారణమౌతాయో....   
అనుకోనివేళ                              
వెళ్ళిపోయిన సన్నాయి మేళాన్ని      
మళ్ళీమళ్ళీ ధ్వనించే  తోరణాల దారులకి దూరంగా
ఒంటరి గది తెరుచుకునే పుస్తకమయ్యింది
్జ                       

పత్రాలు తుంచే మునివేళ్ళ

సుతారమైన స్పర్శ కు దూరమైన చెట్టు  

గుబురుతనాన్ని                           

దుఃఖంలా పెంచుకుంది                 

్జ                            

తరచి తరచి అద్దం లాంటి       

సన్నిగొడ్డని చూస్తే                     

నిన్న మొన్నటి సూర్యాస్తమయాలన్నీ          

ముఖాన్ని ఆక్రమించిన                       

నల్లని మచ్చల్లా   మిగిలి పోయాయి...