విగ్రహాలు

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).

డా. రావి రంగారావు
9247581825


పూలకో, పూల మొక్కలకో, పండ్లకో, పండ్ల చెట్లకో
విగ్రహాలు పెట్టారా ఎపుడైనా!
అవెప్పుడూ మన ఎదురుగానే
చిరంజీవులుగా, ప్రాణ దాతలుగా...
కొందరు మనుషు లుంటారు,
దేవుళ్ళతో పోరాడి అమ తం తెచ్చి
ప్రజలకు పంచి పెట్టి దేవుళ్ళయి పోతారు
దేవుళ్ళకు పెట్టినట్లే జనం
మహాత్ములకు కూడా విగ్రహాలు పెడతారు...
గూండా లొచ్చి తెచ్చిపెట్టిన  పెట్టు విగ్రహాలు కావవి,
ప్రజల గుండెల్లోంచి వచ్చిన పుట్టు విగ్రహా లివి...
అసలు విగ్రహా లెందుకు పగలగొడతారు!
నిగ్రహం లేని దుష్ట గ్రహాలే విగ్రహాలు పగలగొడతాయి...
విగ్రహాలు ప్రాణం పోసుకొని తమ ప్రాణం తీస్తాయని
భయపడినవారి అగ్రహాలే విగ్రహాలు పగల గొడతాయి...
నేను చీకటి ముద్దలతో చేసిన
విగ్రహాల  గురించి మాట్లాడటం లేదు,
పూలో పండ్లో చెట్లో,
ఒక సూర్యుడో చంద్రుడో ఒక మేఘమో
మనుషులుగా పుట్టి మానవత్వాన్ని మోసినవారి 
వెలుతురుతో చేసిన విగ్రహాల గురించి మాట్లాడుతున్నాను...
కొన్ని విగ్రహాల్లోంచి నిరంతరం సూర్యోదయ మవుతూనే,
జీవనదులుగా దేశంలోకి దూసుకుపోయే ప్రవాహా లవుతూనే...
సూర్యోదయాన్ని, జీవనదుల్ని పగలగొట్టగలరా!
ప్రాణ వాయువును, కామధేనువును నరికిపెట్టగలరా!
పగలును వెలిగించిన రవి కిరణాలకు
కాలం పెట్టుకున్న విగ్రహాలు చుక్కలు,
వెన్నెల వచ్చి చుక్కల్ని పగలగొడుతూ హంగామా చేసినా
ఆ తరువాత చూడు-  అద్భుత కాంతితో చుక్కలు
ఎలా వెలుగుతుంటాయో!
మీరు విగ్రహాన్ని పగలగొట్టారు కాబట్టే
ప్రజ లింకా బలంగా ఆయనను నాటుకొంటున్నారు,
విగ్రహాలకు మూలాలు రోడ్లు కాదు-
ప్రజల మనసులు.