అన్ని గుండెలూ అమ్మవే

కవిత 
- అడిగోపుల వెంకటరత్నమ్‌ - 9848252946


తల్లికి తీరని బాధలు
బాధలన్నీ వొకటి కాదు
అమ్మ గుండె కూడ పిడికిలంతే
అది అనేక గుండెల మిళితం!

ఒకగుండెకు అంబు గాయం
ఒకదానికి సమ్మెట పోటు
ఒకదానికి రోకలిపోటు
ఇంకా వగైరా వగైరా....!

పక్షి భయం భయంగా వుంది
పాము కదలిక గుర్తించాక
కంటికి కునుకు కరువైంది
గూట్లో రెక్కలమాటున దాగిన
బిడ్డల్ని ముక్కుతో లాలించింది
ఆహారాని కెళ్ళి వచ్చేలోగా
అలికిడి చేస్తే అపాయం మింగేస్తుంది
తలలెత్తి తనకోసం చూడవద్దంది
నిశ్శబ్దంగా నిదురించమంది!
రెండు చెట్ల కొమ్మల మధ్య
చింపి చీర ఉయ్యాలైంది
మాటలు రాని నెలలబిడ్డ
ఉయ్యాలూగుతూ
ఏడ్పే మాటలై తల్లిని
మధ్యమధ్య పిలుస్తూంది
నెత్తి కెక్కిన మట్టిగంప నేలకుదించి
అటూ యిటూ అమ్మ పరుగులు
భద్రత కొరవడిన బిడ్డతో
తల్లికి భయాలు చుట్టుముట్టాయి!

జంగిడి గొడ్లతో అడివికి
జతచేసి తోలిన లేదూడపై
ఏ పులి పంజా విసురుతుందోనని
ఏ విషాద వార్త కమ్ముతుందోనని
భయం భయంగా వాకిట
మోరెత్తి చూస్తుంది గోమాత!

నారేత కెళ్లిన బిడ్డ
ఉద్ధతంగా పారే
నాగారం పంట కాలువ
ఒంటరిగా దాటబోతే
ఏ విపత్తు ముంచుకొస్తుందోనని
రెక్కాడినా డొక్కాడని యింట
కుక్కి మంచంలో కునారిల్లుతుంది తల్లి!
అప్పగింతలు పూర్తయ్యాయి
పారాణి ఆరలేదు
అభం శుభం తెలియని చిన్నది
కుడుమిస్తే పండగనుకునే బిడ్డకు
అత్తారింట్లో ఏఇడుములోనని
పుట్టింట తల్లి మనోవేదన!

గుండెగుండెకు అనుసంధానం అమ్మ
అన్ని గుండెల సమ్మేళనం అమ్మ!