జీవభాష

కవిత

- డా|| దేవరాజు మహారాజు - 9908633949

కవిత్వం ఒక ప్రత్యేక పరిభాష

అది అన్ని భాషలకు లొంగుతుంది

అన్ని భాషల్ని లొంగదీసుకుంటుంది

తల వంచినట్టే వంచి, అన్ని ప్రక్రియల్ని

తన రెక్కల కిందికి లాక్కుంటుంది

కాలంతో పాటు సాగుతూ

ఒక్కోసారి కాలాన్నీ అధిగమిస్తుంది

కవిత్వం ఒక జలభాష

అది ఏ పాత్రలోనైనా నిండుతుంది ఒదుగుతుంది

 

కవిత్వం ఒక Iసవశీస్త్రతీaఎ

అది చ్ఛందస్సులో బతుకుతుందా

మాత్రాచ్ఛందస్సులో బతుకుతుందా

వచనంలో బతుకుతుందా అనే చర్చ

ఎంత అర్థరహితమంటే...

జీవం ఏ రకపు జీవిగా నిలుస్తుంది? అని ప్రశ్నించినంత!

ప్రాణులు పుడతాయి గిడతాయి కాని...

నిరంతరం కొనసాగేది జీవశక్తి మాత్రమే!

ప్రక్రియలూ అంతే !!

అంతర్గతంగా సాగేది కవితా శక్తి మాత్రమే!

అదొక్కటే కాలానికి, జీవితానికి, మానవత్వానికి

అట్టడుగున ప్రవహించేది

ఆధారమై ఉంటుండేది

కవిత్వం ఒక ప్రత్యేక పరిభాష

అది అన్ని జీవుల

జీవ భాషల్లో వెలువడుతుంది!కవిత

జీవభాష

- డా|| దేవరాజు మహారాజు

9908633949

కవిత్వం ఒక ప్రత్యేక పరిభాష

అది అన్ని భాషలకు లొంగుతుంది

అన్ని భాషల్ని లొంగదీసుకుంటుంది

తల వంచినట్టే వంచి, అన్ని ప్రక్రియల్ని

తన రెక్కల కిందికి లాక్కుంటుంది

కాలంతో పాటు సాగుతూ

ఒక్కోసారి కాలాన్నీ అధిగమిస్తుంది

కవిత్వం ఒక జలభాష

అది ఏ పాత్రలోనైనా నిండుతుంది ఒదుగుతుంది

కవిత్వం ఒక Iసవశీస్త్రతీaఎ

అది చ్ఛందస్సులో బతుకుతుందా

మాత్రాచ్ఛందస్సులో బతుకుతుందా

వచనంలో బతుకుతుందా అనే చర్చ

ఎంత అర్థరహితమంటే...

జీవం ఏ రకపు జీవిగా నిలుస్తుంది? అని ప్రశ్నించినంత!

ప్రాణులు పుడతాయి గిడతాయి కాని...

నిరంతరం కొనసాగేది జీవశక్తి మాత్రమే!

ప్రక్రియలూ అంతే !!

అంతర్గతంగా సాగేది కవితా శక్తి మాత్రమే!

అదొక్కటే కాలానికి, జీవితానికి, మానవత్వానికి

అట్టడుగున ప్రవహించేది

ఆధారమై ఉంటుండేది

కవిత్వం ఒక ప్రత్యేక పరిభాష

అది అన్ని జీవుల

జీవ భాషల్లో వెలువడుతుంది!