వలస

కాట్రాజు లావణ్య సైదీశ్వర్‌
9603763848


ఈ తోవ నన్ను ఏ చోటుకు
చేర్చుతదో...
ఏ అంతుపట్టని దూరాలకు
పాకిందో.....
ఏడేడు సంద్రాలు.... ఏటవతలకు
బడుగు బ్రతుకులకు బాట పరుసుకుందో
ఎవరికి ఎర్కా....
గడ్డిపోచైనా మొలవలేదు
ఎన్ని వేల అడుగుల దండయాత్రలు జరిగినయో....
కనుచూపులెక్కన అంతా ఎర్రమట్టి
మబ్బులే కానొస్తున్నయ్‌....
ముందు తరాలు... ఆ ముందు తరాలు
ఈ బాటలోనే నడిసిర్రు...
గిప్పుడు నేను నడుస్తున్న వారసత్వపు వలస బాట ఇది...
ఇంకెన్ని అడుగులు నడవాలో తెల్వదు
దూపగొన్న పాణానికి గుక్కెడు నీళ్ళైనా దొరకవు
రాబందుల రెక్కల సప్పుడు ఈడిదాక ఇనొస్తుంది
నేను చేతులు కాళ్ళు ఆడియ్యాలె
లేకుంటే సచ్చిన పీనిగనని పీక్కుతింటయ్‌
మా వోళ్ళు తిరగబడలేక తిరగబడి
పాణాలె ఇడిసిండ్రు
నేను గోస తీస్తుంది చాలు
నా తోనే ఈ వలస ఆగాలె...
ఇంటిగాడ ఒడిలేసి వచ్చిన మా బుడ్డోడు
ఈ తోవలకెళ్ళి రావద్దు... ఈ దారి మూసేస్తా
కంపగొట్టి కంచె పాతుతా
నాదే ఆఖరి ఆకలి వలస కావాలె
గిదే నా ఆశ...