ప్రేమించు

కర్లపాలెం హనుమంతరావు
చదువునే కాదు
చెమటనూ ప్రేమించు
అక్షరాన్నే కాదు
వస్తువునూ ప్రేమించు
వంద నోటునే కాదు
వక్క రూపాయినీ ప్రేమించు
గాజు మేడనే కాదు
మురికి వాడనూ ప్రేమించు

ఆమె ఎత్తుపల్లాలనే కాదు
ఎత్తుకొని లాలించే అమ్మతనాన్నీ ప్రేమించు
నవతనే కాదు
మానవతనూ ప్రేమించు
మనిషినే కాదు
లోని మనసునూ ప్రేమించు
నీకు నీవు
మనీషినని నిరూపించు !