చైనా పద్యాలు

కవిత

- డా|| ఎన్‌. గోపి

వును!

నవచైనా నిర్మాత మావోయే

అంగుష్టమాత్రులు

మ్యావ్‌ మ్యావ్‌ మన్నా సరే.

మావాడు

చైనా వాచీ తెమ్మన్నాడు

ఇండియా రాగానే

సమయం మారిపోయింది

మ్యూజియం నిండా

చరిత్రే

ఈ పాత్రను చూడు

కాలాన్ని నింపి పెట్టుకుంది

అమెరికా గురించి

అన్నీ తెలుసు

పొరుగు వాడి గురించే

పట్టించుకోము.

దేశి సరుకుల్తో

నింపమన్నాడు గురజాడ

చైనా

ఆ పని చేస్తుంది.

భావుకతలో

మనకు వీళ్లే సాటి

ఎక్కడో పశ్చిమంలో

వెతుకుతున్నాం.

చైనా సంగీతాన్ని

శ్రద్ధగా వినండి

ఎస్‌.డి. బర్మన్‌లి

గుర్తుకొస్తున్నాడు.

ఇప్పటి గొప్ప చైనా కవి

జీదీ మాజియాలి

కవిత్వమే కాదు

మనిషీ అందమే.

పశ్చిమ గాలులను

చొరనీయరు

ఒరిజినాలిటీ

చైనీయులదే సారు.

చైనా అంటే

విప్లవం గుర్తొస్తుంది

ఇప్పుడు ప్రేమ కవిత్వం

పువ్వులై పూస్తుంది