వద్దు నువ్వలా

కవిత 
- పద్మావతి రాంభక్త - 9966307777


వద్దు నువ్వలా అనకు
కమ్మని స్వప్నంలో
కత్తులు దింపకు
వెన్నెలను జల్లించి
చీకటిరాళ్ళను ఏరకు
వెలుగుచరణాలలో
అపశతులను మీటకు
పూల లోతుల్లో
పురుగులను ఊహించకు
మంత్రముగ్ధ మాటలలో
మురికిని వెతకకు
అనుబంధాల గదులలో
అనాకారితనం చూడకు
శ్వేతపావురాయి రెక్కలకు
రక్తాన్ని అంటించకు
హరివిల్లు రంగులలో
నలుపుకై నిరీక్షించకు
నీలిఆకాశం నీడలలో
రాత్రులను అన్వేషించకు
పుడమి గర్భంలో
భూకంపాలను కెలకకు
సముద్రం అడుగున
సునామీకి వలెయ్యకు
వద్దు నువ్వలా
అందమైన ముఖాలకు
బొగ్గుమసి పూయకు
మనసుల వెనకాల
మచ్చలను వెతకకు
ఏ గుండెకొలనులో
ఎన్ని కన్నీటిచేపలు
రహస్యంగా ఈదుతున్నాయో
పసిగట్టగలవా నువ్వసలు