ఎర్రటి కల

గోపాలరావు కందిపాటి 9652174640

పుట్టుకకు
గిట్టుబాటు ధర రద్దు చేసి
శ్రమ కొలమానం
దేహానికి
తలమానికం ఐయింది.

ఆకలి ఆదేశాల మేరకే
అసమానతల తక్కెడ కూడా
అవసరాల సరుకుల్ని తూచింది.

అట్టడుగున ఉన్నా
హక్కెక్కడికి పోతుందని
కాసే కాపులో
వేరూ షేరడిగింది .

అన్నాన్ని స్వప్నించే
రేగటి చెలకల కలువల్ని
నాగలి సంతకం చేసి
చెమట కాల్వలకి
రాసిచ్చింది.
పనిముట్టు కోని చేతుల్ని
రద్దైన రేషన్‌ కార్డుల
అరదండాలేసి
ఊరు వెలేసింది .