వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన...

రవీంద్రనాథ ఠాగూరు

ఆంగ్లాన్ని ప్రత్యేక మెళుకువలతో, జాగ్రత్తగా ద్వితీయ భాషగా నేర్పాలి. కానీ బోధన మాత్రం మాతృభాషలోనే జరగాలి. యూనివర్శిటీ స్థాయి వరకూ మాతృభాషలో చదివే అవకాశాలు కలిగించాలి. ఇందుకు నాలుగు ప్రధాన కారణాలు

ఉన్నాయి. 1. మాతృభాషలో మాత్రమే జీవితానికి సంబంధించిన లోతుల్ని స్ప ృశించగలరు. 2. ఏ విషయంలోనైనా ప్రత్యేక నైపుణ్యాన్ని సాధించాలంటే అందుకు భాష అడ్డంకిగా

ఉండకూడదు. 3. వ్యక్తి సామర్ధ్యం కొత్త భాష నేర్చుకొనేందుకే సరిపోతుంది తప్ప, అవసరం అయిన పరిజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవటంలో వెనుకపడతారు. 4. మాతృభాషలో విద్యాబోధన వల్ల బాలికల చదువు మెరుగవుతుంది. భారతీయ సమాజంలో మహిళా విద్యకు తక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంది కాబట్టి మాతృభాషలో విద్య బోధన వల్ల బాలికల్లో విద్యకు సంబంధించిన అదనపు భారం లేకుండా ఉంటే వారి విద్యావకాశాలు మెరుగవుతాయి