వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన...

మహాత్మాగాంధీ

విద్య వ్యక్తికి జీవిత సూత్రాలను నేర్పేదిగా ఉండాలి. అందుకు ప్రాథమిక విద్య పునాది వేసేదిగా ఉండాలి. బిడ్డ శరీర పోషణకు తల్లిపాలు ఎంత అవసరమో, మనో వికాసానికి మాతృభాష కూడా అంతే అవసరం. శిశువు తన తొలి పాఠాన్ని తల్లిదగ్గరే నేర్చుకుంటుంది. కాబట్టి బిడ్డలపై విదేశీ భాషను రుద్దటం మాతృదేశానికి ద్రోహం చేయటమే అని నా అభిప్రాయం.