అతను మరణించటానికి వీల్లేదు

డా|| ఎన్‌. గోపి
అతడు మరణించటానికి వీల్లేదు

చలనం లేకుండా

ఒక్క క్షణమైనా ఉండలేని

చైతన్య మూర్ధన్యుడు

అతడు నిశ్చలమైపోవడాన్ని

ఊహించలేను.

జీవితంలో

మట్టిని బంగారం గావించిన

రసోన్మత్తుడు.

మనకు బంగారాన్ని మిగిల్చి

తాను మట్టిలో కలిసిపోవడాన్ని

అంగీకరించను.

 

అతని ఫలిత కేశాలు

కాలంతో కలిసి

కుట్రచేసినప్పుడే అనుకున్నాను.

పరిసరాలు వొణుకుతున్నప్పుడే

అతని నడక తడబాటును

గ్రహించాను.

నిశ్శబ్దాన్ని

కారుణ్య శతాబ్దగా మార్చినవాడు

ఇప్పుడా నిశ్శబ్దమ్మీదే పడుకున్నాడు.

 

నోరు తెరిచి ఉన్నా

పాట వెలువడటం లేదు

కళ్ళు తెరిచివున్నా

చూపులు ప్రసరించటం లేదు.

రోజులను

తలవంచుకొని

వెళ్ళిపోనివ్వని ధీరుడు.

నిరాశకు

నిలువ నీడ లేకుండా చేసిన

నిలువెత్తు సూర్యుడు.

 

పగలు రాత్రితో కలిసే

ఎరుపైన సన్నివేశం

అందమైందే కావచ్చు,

కాని చీకటి

అతన్ని కూడా కబళించటాన్ని

జీర్ణించుకోలేము.

('వృద్ధోపనిషత్‌' (ూశ్రీస aస్త్రవ జూశీవఎర) అముద్రిత కావ్యం నుండి)