నానీలు

 కె.ఎ.ఎల్‌.సత్యవతి - 9440210103 

 

నా కలం ప్రసవ వేదన

పడుతోంది
మంచి కవితే
పుడుతుంది

నగరం మంచుదుప్పటి
కప్పుకుంది
వెచ్చదనం
నిద్రాదేవి ఒడిలో

చెప్పాపెట్టకుండా
నువ్వెళ్ళిపోయావు
తిరునాళ్ళలో పిల్లాడు
తప్పిపోయాడు

పల్లకీ ఎదురు
చూస్తోంది
బోయీని మోసి
ఋణం తీర్చుకోవాలని

చెట్టు
భయపడుతోంది
మట్టి అంటుందేమోనని
మరోచోటికిపొమ్మని