విండో షాపింగ్‌

డా. విజయ్‌ కోగంటి
8801823244


అలా పిల్లలతో బయటికెళ్ళొద్దామండీ?
పార్కు కా?
అక్కడంతా జులాయీలు
మందుకొడుతుంటారు
సినిమాకి ?
అంత ఖర్చు పెట్టి నా వల్ల కాదు
మరి సూపర్‌ హైపర్‌ బజార్‌?
సరే పద.
ఇద్దరికోసం పుట్టిన బండి నలుగురి కోసం సాగింది
ఈ షర్ట్‌ మీకు బాగుంటుంది
ఇపుడంత అవసరమేముంది
పండక్కు కొందాం
డాడీ ఈ టోపీ బాగుంది
తప్పు తీకూడదు అక్కడ పెట్టెయ్‌
క్రికెట్‌ బ్యాట్‌ అయినా...
ముందు చదవండి తర్వాత క్రికెట్లు
కుక్కర్‌ సరిగా పనిచేయట్లేదు
ఈసారికెలాగో సర్దుకోరాదూ
డాడీ ఐస్‌ క్రీం బండి
ఇంటి దగ్గర పార్లర్లో బాగుంటుంది
ఒకటి కొంటే రెండు ఉచితం
దీంలో ఏదో మతలబుంది
నాన్న ఏమీ కొనడురా
ఉష్‌ మాట్లాడకండి
విండో షాపింగ్‌ తో రెండు గంటలూ గడిపి
ఇల్లు చేరింది ఓ మధ్యతరగతి కుటుంబం
ఎన్ని హంగులున్నా
ఏమీ కొనిపించలేక
మధ్యతరగతి మనిషి చేతిలో ఓడి
దూరంగా రంగు రంగుల దీపాల కాంతుల్లో
వెలా వెెలా పోతూ పెద్ద హైపర్‌ బజార్‌!