కలసిపోయిన కల

కవిత

- చలపాక ప్రకాష్‌ - 9247475975

కాలనీలన్నీ ఓ సముద్రం !

ఒక్కో అపార్టుమెంటూ

ఒక్కో జీవనది !!

అందులోని మనుషులు

అనేక రుచులు గల నీటి చుక్కలు ?

 

కన్నీరు, పన్నీరు

ఉప్పనీరు, చన్నీరు

ప్రాస ఏదైనా...

వేసే వేషమేదైనా...

చుక్కల్లా కలిసిపోవాల్సిందే !

మంచుముక్కల్లా అందరిమనసుల్లో

కరిగిపోవాల్సిందే !!

 

ఎద బాధ ప్రయాణించే

నావకు తెలుసు!

ఆటుపోట్లు గొడవ

పడవకేసే తెడ్డుకు తెలుసు !!

అలలు ఉయ్యాలై ఎగసిపడుతుంటే

కట్టలు తెంచుకుంటున్న ఆనందాన్ని

ఒడిసి పట్టడం ఎవరికి తెలుసు !

అదే జీవిత ఎదుగుదలకి

కనిపించని గొలుసు !!

తెలిసింది ఎంతైనా

తెలియంది కొండైనా

చివరికి

కరిగిపోవాల్సందే

నేలతల్లి 'కల'గలిసిపోవాల్సిందే !