లిబర్టీ స్ట్యాచూ

- డా|| ఎన్‌. గోపి

ప్రతి దేశానికీ
సరిహద్దులుంటాయి
కాని ఫెన్సింగులు
హృదయాలను ఆపలేవు.

ఫైళ్ళ మీద సంతకాలు చేస్తే
జీవితాలు మారవు
కాలం మీద గదా చెయ్యాలి!

 

ఎవరికైనా సరే
'ఇది నా దేశం కాద'నిపిస్తే
ఏం వొరిగింది నీ పాలన వలన!
ఓట్లు గాలి దుమారంలా పడొచ్చు
అధికారం పరిమళంలా వ్యాపించాలి.

రక్త వర్షంలో
అన్నీ చెదిరిన చిత్రాలే
ఇప్పుడు
నీ ముఖాన్ని గుర్తుపట్టు చూద్దాం!

నువ్వెగరేసే పతంగులు
సీతాకోకల్లా అందంగానే వుంటాయి
కాని దారాలు నీ చేతిలోనే!

 

ఆశ్చర్యం!
ఇవాళ అమెరికాలోని లిబర్టీ స్ట్యాచూ
స్వాతంత్య్రం
ఘనీభవించినట్టుగా వుంది.