చూపులు

జడా సుబ్బారావు
9849031587


చూపులు
సూదుల్లా గుచ్చుతాయంటే
ఏమో అనుకున్నాను
శూలాల్లా పొడుస్తాయంటే
విని ఊరుకున్నాను
మాట నోటికి రాకమునుపే
పెదాలు పదాల్ని వదలక ముందే
గుండెల్ని నిలువునా కోసే
పదునైన ఆయుధమేదో
చూపుగా మారి
దేహాన్ని
చుట్టేసుకున్నప్పుడే తెలిసింది
చూపులంటే
అంతుచిక్కని అగాధాలని
ఆకలి నిండిన అగ్నిగోళాలని
కరుణమో కాఠిన్యమో
అనురాగమో అనుమానమో
బాధాతప్త నిలయమో
బాధ్యతల వలయమో
పేరేదైతేనేం
కంటినుండి వదిలిన బాణంలా
చూపెప్పుడూ
సూటిగా గుండెల్లో దిగిపోతుంది
అణువణువునూ పట్టి కుదిపేస్తుంది
ఏవో నిర్వచనాలిచ్చి
సరిపుచ్చుకుంటాం
ఏవో భావాలకు అద్ది
పొద్దుపుచ్చుతుంటాం
ఎన్ని చెప్పుకున్నా...
శతకోటి భావాల్ని ఒలికించడానికి
కంటిరెప్పల్ని దాటే పనిలో
చూపెప్పుడూ

చలనమే చంచలమే

నిరంతర సంచలనమే...