కులరక్కసి పొలికేకలు....

సి హెచ్‌ .వి .లక్ష్మి
9493435649


చితికిన ఆశల శిఖరాలపై
ఎక్కిన సిరి కల్లు  తాగిన కోతిలా
శివాలెక్కి చిందేస్తుంటే
 విరిగిన కెరటాలపైన నిలచిన

 బ్రతుకు నావ డిస్కోలు చేస్తోంది .
 అసమానతల తలపై కెక్కి
 అస్త్రాలను సంధిస్తూ పాడుతున్న
 ప్రగతి గీతికలు ఎవరిని మాయచేయటంకొ
 పరవళ్ళు తొక్కుతున్న స్వేద సముద్రములో
కొట్టుకుపోతూ కులరక్కసి
పెడుతన్న పొలికేకలు .....