మైల శుద్ధాత్మక నవల

ఈ మానవ సమాజం వారు చెప్పేమాటలకు కుక్కలా తోక ఆడిస్తూ జంతువులకన్నా హీనముగా జీవిస్తున్నాడు. అయిన జంతువుల్లో ఈ దైవ భావన లేదుకదా! ఎందుకంటె మనిషి పూజించే రూపాల్లో ఎక్కువగా జంతురూపాలే. కాబట్టి ఆ జంతువులే వీళ్ళకు దేవుళ్ళు. వీరి మాటలు విని, వీరి కోర్కెలు తీరుస్తవంటా. లేని పోని ఈ మత భావన జంతువులకు పాకించిన ఘనత. ఏదిఏమైనా ఈ మనుష్యలకే చెల్లుతుంది.                            (నవలా భాగం)

వరకుమార్‌ గుండెపంగు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
167
ప్రతులకు: 
99485 41711