జ్ఞానసింధు సర్దేశాయి తిరుమలరావు

ఈ పుస్తకంలో మొత్తం అరవైకి పైగా రచనలున్నాయి. ఆరు విభాగాలున్నాయి. సర్దేశాయి గారితోపాటు మరో 14 మంది రచనలు కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రతి విభాగం ముందు ఇచ్చిన చిన్న ఉపోద్ఘాతం మీకు ఎంతోకొంత దోహదపడుతుంది.
 డా|| నాగసూరి వేణుగోపాల్‌
కోడీహళ్లి మురళీమోహన్‌

డా|| నాగసూరి వేణుగోపాల్‌ -కోడీహళ్లి మురళీమోహన్‌
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
264
ప్రతులకు: 
97013 71256