ఊరికంబం సాక్షిగా ... జనసాహితి

విస్పష్ట లౌకిక దృక్పధాన్ని అందించిన, అలవరుచుకున్న ప్రత్యేకతా  భగత్‌సింగ్‌ బృందపు విశిష్టతలలో భాగం. అలాగే సహాయ నిరాకరణో ద్యమాన్ని అర్ధాంతరంగా విరమించిన కాలంనాటి నుండి ఇర్విన్‌తో ఒడంబడిక కుదుర్చుకున్న దాకా గాంధీని గురించిన భగత్‌సింగ్‌ భావనలలో సాధించిన పరిణతిని... ఇవన్నీ ఈ వ్యాసాల ద్వారా మనం చూస్తాము.
- జనసాహితి

దివికుమార్‌ వ్యాసాలు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
132
ప్రతులకు: 
94401 67891