నానీల సేద్యం

కవిత

- సుమనశ్రీ - 9642390940

గెలిపించండని
రోడ్లూడుస్తుంటే
శభాషని ఓటేశాం
దేశాన్నూడ్చేశాడు

బుర్రలో కవిత్వం
ఆరని లాంతరు
భూగోళానికి చెట్లు
పచ్చాని నెత్తురు    

పిడికెడు మట్టి
పిసరంత విత్తు
వక్షం పూలు ఫలం
మట్టి పరుసవేది    

క్రూర మగాలు
అడవిలో
అంతరిస్తున్నాయి
సమాజంలో సంచరిస్తున్నాయి     

వ్యాపారం
మనిషి వ్యక్తిత్వమైంది
మద్యం పద్యం మానం మట్టి
అంతా సరుకే   

మధ్యతరగతి జీవి
బ్రతుకంతా యుద్ధ భూమిలో
విశ్రాంతి
రుద్ర భూమిలో   

యంత్రం ఒక విప్లవం
కూలీల గొంతుకు
ఉరితాళ్ళు కూడా
అదే పేనింది  

అడవిలో పెరిగిన
మనిషి పాస్టెన్స్‌
మనిషిలోని అడవే
ప్రెజెంట్‌ నాన్సెన్స్‌  

చెవి పోటుతో వెళ్లి
గుండె పోటుతో వచ్చాడు
వెళ్ళింది
కార్పొ'రేటు' ఆస్పత్రి   

వేల పేజీల సందేశం
కొన్ని అక్షరాల్లోకి
నింపడం
నానీల సేద్యం 

నాలుగు వాక్యాల
వంతెనపై
నగ్న సత్యాల మార్చ్‌
నానీ యాత్ర