ఆగస్టు నెల పురస్కారాలు

మనసు గీసిన బొమ్మ
కథకు: రూ.700/-
రచయిత : నవజీవన్‌
వాళ్ళు
కవితకు : రూ .500/-
రచయిత   : కావేరిపాకం రవిశేఖర్‌