మే నెల పురస్కారాలు

ముక్కుపుడక
కథకు: రూ.700/-
రచయిత : వహీద్‌ఖాన్‌
బాల్యాన్ని చిదిమేస్తున్న బడిహింస
వ్యాసానికి: రూ.700/-

రచయిత : కరణం శ్రీనివాసులు రెడ్డి
పిలుపు
కవితకు : రూ .500/-
రచయిత   :  ఉదయ్‌