అలలెత్తే అడుగులు కవిత్వం

గగనాల యెత్తులను/ సాగరాల లోతులను/ అందుకున్న మేధకు/ మధ్యాహ్న సూర్యబింబాన్ని/ స్పృశించి రావాలనే తపన/ మొదలయింది/ నింగి యెత్తులను అందుకున్నప్పుడు/ కడలి లోతులను చూసినప్పుడు/ తనకు ఏ అంతరాయం/ కలగలేదు/ ప్రచండ భానుగోళాన్ని/ సమీపిస్తుంటే/ మేధాబింబం/ సలసల కాగిపోయింది....
- మేధా సముజ్వలనం కవితా చరణాలు
 

డా.సి. నారాయణరెడ్డి
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
181
ప్రతులకు: 
040-24224458