ఉగ్గం కవిత్వం

పొలికేక రెప్పదెర్సిన పొద్దు/ భూమికి జీవికి సోపతి నిద్ర లేపినకల/ ఎనక్కి ముందుకు మోటగిల్ల యుద్ధం/ భూతూ నాతోటిదై కత్తిమొనపై కదిలాడీ/ కానరాని ఆయంల మెండిచ్చిన యాది/ నెత్తురొడ్డిన కనుగుడ్లు ఓ అవమానం!/ ఆదిమర్సినంత చీకటి బుగులుపొగలు...
- తడిగుండె కవితా చరణాలు

కొమ్ము సుధాకర్‌
వెల: 
రూ 25
పేజీలు: 
63
ప్రతులకు: 
9959567419