కులం సామాజిక, ఆర్థిక దోపిడి

    కులం సామాజిక, ఆర్థిక దోపిడి అనే ఈ గ్రంథం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బి.సి., మైనారిటీలను ఏకం చేసి ఒక రాజకీయ వేదిక రూపొందించడానికి ఉపయోగిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. అగ్ర కుల రాజకీయాధికారంలో వీళ్ళు సంపదనెలా కోల్పోతున్నారో, దోపిడీకెలా గురవుతున్నారో సప్రమాణంగా చెప్పిన గ్రంథమిది.
- డా|| కత్తి పద్మారావు

డా|| కత్తి పద్మారావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
207
ప్రతులకు: 
9849741695