కంచికి చేరని కథ నవల

కంచికి చేరని కథ' చిన్న నవల. చదివితే కొట్టి రామారావు గారు ఈ ఆలోచనల మాలికకు ఒక రూపాన్నిచ్చారనిపించింది నాకు. వాచ్యం చేయకుండా కొన్ని గంభీరమైన మనస్తత్వ అంశాల ప్రతిఫలనాలు మనకీ నవలలో కనిపిస్తాయి. అయితే పాఠకుడు ఆ ప్రతిఫలనాల మౌలిక తాత్త్వికత పట్ల ప్రేమతో తన చదువుని కొనసాగించవలసి వుంటుంది.
- విహారి

కొట్టి రామారావు
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
72
ప్రతులకు: 
9908789405