మానవా! మము నరుకుట మానవా?

ప్రకృతి రక్షణలో చెట్లు చేసే మేలును, వచన, గేయ, సూక్తుల రూపంలో, పాటలరూపంలో పాఠకులకు అందించారు. మనిషి తన జన్మదిన కానుకగా చెట్టును పెట్టి, ఆ చెట్టును కాపాడే బాధ్యతను అతనే తీసుకోవాలని, అది పాఠశాల స్థాయినుంచే ఆచరణ రూపంలో తేవాలనే రచయిత ఆవేదన పరిపూర్ణ ప్రపంచ హితం కాక మరేమవుతుంది?
- ఆచార్య చిట్రాజు గోవిందరాజు

కీర్తిపాటి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
47
ప్రతులకు: 
9701912841