వంతెన కవిత్వం, కథలు

   మనిషి సంఘజీవి. ఒక మనిషి మనుషుల మధ్య స్నేహవారధిని కడదామంటే ఆ మనిషిని బ్రతకనిస్తారా? మిత్రుడు కనకాచారి అందరితో కలిసిపోయే వ్యక్తి. అందుకే అతను స్నేహమనే వంతెనను నిర్మిస్తూ ఉంటాడు. 'గాయాలైనా బాధపడ్తూ ఉంటాడు' కానీ వంతెన ఆపడు.
- ఆచార్య మసన చెన్నప్ప
 

తంగెళ్ళపల్లి కనకాచారి
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
71
ప్రతులకు: 
8790874028