షోడశి రామాయణ రహస్యములు

శ్రీ శర్మ గారు చేసిన పరిశోధనగాని వారి మేధా విశేషము గాని ఆశ్చర్య జనకములుగానున్న వనుటకు సందేహము లేదు. ఆశ్చర్యములలో నాశ్చర్యమేమనగా భారతము రామాయణమునకు ప్రతిబింబమని చేసిన ప్రతిపాదన. సంపూర్ణముగా ప్రతిబింబము కాకపోయినను శ్రీ శర్మగారు చూపించిన స్థలములలోని ప్రతిబింబత్వము నా కాహా పుట్టించినవి. శ్లోకములు శ్లోకములు చరణములు చరణములు వానియంతట వానినే భగవంతుడైన వ్యాసుడు వాడుకొనెను.
- విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ
వెల: 
రూ 200
పేజీలు: 
251
ప్రతులకు: 
7702964402