హృదయవేదన వనంలో వికసించిన కవితా సుమాలు

పొత్తూరి సుబ్బారావు గారి కవిత్వంలో వస్తువుల ఆత్మల్ని వెతికి పట్టుకొని ఆవిష్కరించే దార్శనికత్వం గోచరిస్తుంది. ఆయన కవితలో భాష, భావం సమన్వితమైంది. భావాలకు తగిన సరళ సుందర భాష ఆయనది. పొత్తూరి అంతర్వేదన ఈ కవిత్వం. కవిత్వానికి సామాజిక ప్రయోజనం ఉండాలన్న ఆధునిక కవి పొత్తూరి.
- డా|| తిరునగరి

పొత్తూరి సుబ్బారావు
వెల: 
రూ 90
పేజీలు: 
105
ప్రతులకు: 
9490751681