మాండలీకం తెలంగాణ కుల వృత్తి పదకోశం

'గుంపు' సాహితీ సంస్థ ప్రచురణలు కక్క, సిద్ధి, ముల్కి, సూర, పురుడు, ఇగురం, బేగరి కథలు మొత్తం ఎనిమిది పుస్తకాలల్లో కులవృత్తి పదాల్ని వెతికి మాండలిక పదకోశ నిర్మాణానికి ముందడుగు వేసినాడు ముత్యాలు. భాషకు కులవృత్తి జతపరుస్తూ, మాండలికం మలినం కాకుండా భద్ర పరుస్తుండు.
- వేముల ఎల్లయ్య

భూతం ముత్యాలు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
162
ప్రతులకు: