ధమ్మపదం

 బుద్ధుని ఒక్కొక్క పలుకు మన జీవితాలకు మేలుకొలుపు. సుగమ్‌బాబు గారు మూలన పెట్టక, దాన్ని ఒక సుమమాలగా గళాన్ని అలంకరించుకున్నారు. కలాన్ని నడిపించారు. నిజానికి వారు తమ యీ అనువాడ కవితలను ఎన్నిసార్లు తమలో తాము చదువుకున్నరో! అలాగైతేనే అక్షర రమ్యత అనేది సిద్ధిస్తుంది! నానారుచిరార్థ సూక్తినిధిత్వం నెరవేరుతుంది.
- ఆచార్య మసన చెన్నప్ప

సుగమ్‌బాబు
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
123
ప్రతులకు: 
8096615202