నా పడగలు బుల్లి కవితా బువ్వలు

పాడలేను/ బంగారు మొలతాళ్ళు/వ్రేలాడుతుండగా/ రైతులపై ఉరితాళ్ళు...
నాలుగు గట్లలోని/ మడికాదు/ పొలమంటే?/ అన్నంగిన్నె...
విద్యలో ప్రభుత్వం/ విష ప్రయోగాలు/ విద్యాహక్కు చట్టం/ కార్పోరేట్‌కు చుట్టం...
- శ్రీ నాగాస్త్ర్‌

శ్రీ నాగాస్త్ర్‌
పేజీలు: 
136
ప్రతులకు: 
9640317108