పావని దీర్ఘకవిత

ఈ నా రచనలో కవిత్వం లేదు. సమాజం లేదు. సమాజం కోసం వ్రాయలేదు. నీటికి మానవజాతికి గల సంబంధ చరిత్ర రేఖామాత్రంగా కవిత నడిచింది. కాగితంపై పెట్టాను. విశ్వంలో 'నీటి ప్రవాహానికి' నేను పావని అని పేరు పెట్టుకున్నాను. పావని కేవలం ఒక ప్రాంతంలో ప్రవహించే నదికాదు గోళ, ఖగోళ వ్యాప్తి.
- బి. హనుమారెడ్డి

బి. హనుమారెడ్డి
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
94
ప్రతులకు: 
9440288080