ఆమె వేకువ కవిత్వం

మారాముకి అరవై మూడేళ్ళు వచ్చాయి. యిన్నాళ్ళు తొక్కిపట్టిన దాన్ని యిప్పుడొదులుతున్నాం. అదెలా వుంటే అలా స్వీకరించండి. అత్యంత సన్నిహితుడు, మిత్రుడు, సోదరుడు అయిన రాము కవిత్వానికి యివ్వాళ లాకులెత్తేశాం - ఆ నీటిలో ఒక వేలయినా ముంచి రుచి చూడండి; రక్తమంటుతుంది, అతని దుఃఖం, ఆవేదన, ఆక్రోశ ఆగ్రహాలు, ఆనందాలు లీలగా అయినా అందుతాయి.
- శివారెడ్డి

డా|| ఎ.వి. వీరభద్రాచారి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
120
ప్రతులకు: 
9391310886