వేణుగానం నవల

''ఏంచెయ్యనక్కా! నేనూ చూస్తున్నా ఓ మంచి మనిషి... ఆడవాళ్లని కూడా మనుషుల్లా చూసే మగమనిషి కనపడతాడేమో అని'' అంది వేణు నవ్వుతూ.
రమాదేవి ఆశ్చర్యపోతూ అంది- ''అయితే ఇంత పెద్ద నగరంలో నీకు మగాడే కనపళ్ళేదంటావ్‌!''
''మగాడా! మగాళ్ళదేముంది? దేశంలో సగం మంది వాళ్లేగా, నాక్కావల్సింది మగాళ్ళలో మనిషి. మనిషి కాని మగాణ్ణి నేను ఇష్టపడలేను.. పడను'' అంది ప్రతి పదాన్నీ వత్తి పలుకతూ.
 అక్కినేని కుటుంబరావు ( నవల ప్రారంభ వాక్యాలు)

అక్కినేని కుటుంబరావు
వెల: 
రూ 75
పేజీలు: 
112
ప్రతులకు: 
అన్ని ప్రముఖ పుస్తకాల షాపుల్లో