గాజునది కవిత్వం

శిలాలోలిత కవిత్వమంటే స్త్రీత్వం నుంచి మనిషితనంలోకి సాగే ఒక తాత్త్విక ప్రయాణమనిపిస్తుంది. ఇంతకుమునుపు పంజరాన్నీ నేనే, పక్షినీ నేనే అన్న శిలాలోలిత ఇక్కడ విహంగమూ, విహాయసమూ తానే అయిన స్త్రీ వ్యక్తిత్వాన్ని సమర్థవంతంగా ఆవిష్కరించింది.
పసుపులేటి గీత

శిలాలోలిత
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
140
ప్రతులకు: 
9391338676