అస్తిత్వం వైపు కవిత్వం

ఇది మురళీకృష్ణ మొదటి కవితా సంపుటి- ఎక్కువ భాగం చేయితిరిగినతనం కన్పడుతుంది. ప్రాథమికంగా ఉన్న కవితలు తక్కువ- లోలోన గుణించుకుని కవిత్వాన్ని అల్లే పద్ధతేదో మురళీకృష్ణలో ఉంది. అది ఒక చిక్కని నేతగా అతని కవిత్వంలో కన్పడుతుంది. ఈ అల్లికే పాఠకుడి కళ్ళ కడ్డం పడి నిలేస్తుంది. అలా పక్షుల గుంపులా విచ్చుకుంటున్న కవితల్లోకి లాగేస్తుంది.
కె. శివారెడ్డి

పాయల మురళీకృష్ణ
వెల: 
రూ 90
పేజీలు: 
115
ప్రతులకు: 
08965-286969