పాతాళ గరిగె సాహిత్య వ్యాసాలు

రాజేశం తీరని దాహంతో ప్రాచీన, ఆధునిక తెలంగాణ చరిత్రను, సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నారు. అకడమిక్‌ శ్రద్ధతో పాటు శాస్త్రీయ అన్వేషణతో పాటు, సరళంగా వ్యక్తీకరించే నేర్పు - సంఘర్షనాత్మక మైన భిన్న దృక్పథాల అధ్యయనం - సమన్వయం ఈ పదిహేడు వ్యాసాల్లో కన్పిస్తుంది.
అల్లం రాజయ్య

తోకల రాజేశం
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
99
ప్రతులకు: 
9676761415