గాథ కవిత్వం

కళ్ళు మూసుకుంటే/ దృశ్యాలు కనుమరుగౌతాయా/ చెవుల్లో దూది పెట్టుకుంటే/ శబ్దాలు అంతర్థాన మవుతాయా/ లోనికి/ రక్తంలోకి యింకిన ప్రపంచాన్ని/ ఊహల ఊపిరులలోకి/ జొరబడిన ఒక హింసను/ ఎలా ఆర్పగలవు/ దీపపు ఉనికిని పరిహరించలేవు/ తిరస్కరించలేవు
కె. శివారెడ్డి ('అంతం' కవితా చరణాలు)

కె. శివారెడ్డి
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
206
ప్రతులకు: 
040-24064195