బంజారా నానీలు

డా|| సూర్య సున్నితమైన మనస్తత్వం గల వ్యక్తి. కవితాత్మక శక్తి ఈ నానీల్లో పొంగి పొరలి వచ్చినట్లు గుర్తించగలం. 'మూసీ' పత్రికలో సీరియల్‌గా ప్రచురింపబడుతున్నప్పుడే నేను బంజారా నానీల గట్టితనాన్ని చూసి సంతోషించాను. నానీల శిల్పం ఈమెకు పట్టుబడిందని తెలిసిపోయింది.
డా|| ఎన్‌. గోపి

డా|| సూర్యాధనంజయ్‌
వెల: 
రూ 75
పేజీలు: 
48
ప్రతులకు: 
9849104187