అలజడి కవితా సంపుటి

సంక్షిప్తత కవిత ఆత్మని స్పర్శించడానికి దగ్గరి దారి అనుకునేట్టు అయితే ఆత్మ ఈ కవితల్లో కనిపిస్తుంది. ఆ సంక్షిప్తతకి సరళత్వం తోడయితే ఆ సరళత్వానికి సూటిదనం పదునయితే అది ఆస్వాదించే వాళ్ళకి తెరచిన హృదయం అవుతుంది. అలజడి అలాంటిదే!
చింతపట్ల సుదర్శన్‌

గొట్టిపర్తి యాదగిరి రావు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
58
ప్రతులకు: 
08297277795