ఆమని రెక్కలు

'ఆమని' పేరుతో వచ్చిన మల్లవరపు చిన్నయ్యగారి 'రెక్కలు' సలక్షణమైనవి విలక్షణమైనవి. సెలక్షన్‌లో పాఠకులే నచ్చినవి ఎన్నుకుంటారు. ఆరుపంక్తుల రచనలో కవితాత్మ 'రెక్కలు' కప్పుకుని ఉంటుంది. నాలుగు రెక్కలు తొలగించుకుని లోనికి వెళితే మిగతా రెక్కలు తీయగానే భావం జిగేల్‌మంటుంది.
 ఎండ్లూరి సుధాకర్‌

మల్లవరపు చిన్నయ్య
వెల: 
రూ 101
పేజీలు: 
80
ప్రతులకు: 
8520091658