పొరుగు వెన్నెల అనువాద కవిత్వం

ఆ ఆడకూలీ తన గుండెను/ పెనం మీద కాల్చుతుంటే/ చంద్రుడు చెట్టు వెనుక నుండి/ నవ్వుతుంటాడు-/ కంచమూ తపేలాతో/ సంగీతం కూరుస్తూ/ తండ్రి చిన్న కొడుక్కు/ సంగీతాన్ని పంచుతుంటాడు/ పెద్ద కొడుకు తన నడుముకు/ కట్టుకున్న చిరుగంటల్ని మోగిస్తూ/ నాట్యం చేస్తుంటాడు/ ఆ పాటలు మరణించవు/ గుండెలోని నాట్యమూ అంతే...
ఎలనాగ ('నాట్యం' కవితా చరణాలు)
 
ఎలనాగ
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
72
ప్రతులకు: 
9866945424