అద్దేపల్లి సాహిత్య వైభవం

ఈ వ్యాసాలను వివిధ సందర్భాల్లో రాయడం జరిగింది. నాకు బాగా నచ్చిన అంశాలను ఆయా సందర్భాలలో తప్పక చెప్పాలనిపించి రాసాను. ఆ కారణంగా వెనక్కి చూసుకునే అవకాశం లేక పునరుక్తమవడం జరిగిందే తప్ప, చెప్పడానికెన్నో విశేషాలు. జి. సుబ్బారావు 

జి. సుబ్బారావు
వెల: 
రూ 75
పేజీలు: 
77
ప్రతులకు: 
9866179890