అనివార్యం కథలు

వీరి కథలు చదువుతుంటే వ్యక్తులు ఈ విధంగా ఉండాలి అని ఒక మాడల్‌ను చూసినట్టుంటుంది. ఒక నీతిబోధ వినపడుతుంది. సాంప్రదాయక సామాజిక రూపు రేఖల మధ్య కథలు నడుస్తయి. ప్రగతి కాముక ధోరణి తారసిల్లుతుంది. 'అనివార్యం' కథ ఈ విషయానికి అద్దం పడుతుంది. 
డా. బి.వి.ఎన్‌. స్వామి
 
పంజాల జగన్నాథం
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
87
ప్రతులకు: 
9948531985